Azc openen: altijd samen met de gemeente

We overleggen regelmatig met gemeenten over de opvangcapaciteit in relatie tot de asielinstroom en de bezetting van de azc’s. Dat doen we een-op-een of via de provinciale regietafels

Voor de vestiging van een azc, of een kleinschalige woonvoorziening, stellen we met de gemeente een bestuursovereenkomst op, met afspraken over onder meer het aantal opvangplekken en de vestigingsduur.

Lees meer over het openen van een azc
Vluchteling sleept met een matras in Jaarbeurs Utrecht
© Robert Oosterbroek - Noodopvang Jaarbeurs Utrecht

Flexibele opvang asielzoekers

Tijdens de hoge instroom van 2015 en 2016 lukte het de samenleving, het COA en de keten om alle asielzoekers een slaapplek te geven. Zelfs toen er 4.000 asielzoekers per week binnenkwamen. Niemand hoefde op straat te slapen. De maatschappelijke en financiële kosten waren echter hoog. Dat willen we niet meer. Om dit te voorkomen moet het asielsysteem flexibeler zijn en beter kunnen meebewegen met de aantallen asielzoekers die naar ons land komen.

Lees meer

Onderwijs kinderen

Kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. Met de gemeente maken we afspraken over het onderwijs voor asielzoekerskinderen. Voor de huisvesting van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen kunnen gemeenten een beroep doen op een financiële regeling.

Onderwijs aan asielzoekerskinderen

Financiële regelingen

Voor gemeenten met een opvanglocatie van het COA bestaan financiële vergoedingen. Bijvoorbeeld ter vervanging van inkomsten uit het Gemeentefonds en de onroerendezaakbelasting.

Alle financiële regelingen op een rij
Kinderen spelen buiten in het azc
© Jan Scheerder

Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

Nederlanders die dichtbij een azc wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek “Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust” van het WODC.

Lees meer Externe link

Het leven in en rond een azc

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie

Het COA is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid in de opvanglocaties. De zorg hiervoor heeft dan ook een hoge prioriteit. We geven hierover voorlichting en asielzoekers ondertekenen huisregels die ze moeten naleven. Bij overtreding van de huisregels treft het COA maatregelen. Het COA heeft beveiligers in dienst. Zij bemensen de receptie en surveilleren bijvoorbeeld over het terrein.

Bij incidenten binnen de opvanglocaties die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde informeren we in eerste instantie de politie en zonodig de burgemeester.

Lees meer over het dagelijks leven in een azc
Asielzoekers op picknicktafel bij azc Heerlen
Azc Heerlen © Mariette Carstens

In de volksmond: azc

Elke opvanglocatie van het COA heet in de volksmond een asielzoekerscentrum (azc). Daarom hebben we het op deze website meestal over azc’s. Maar eigenlijk is een azc één van de soorten opvanglocaties die wij hebben: de opvanglocatie waar asielzoekers na de algemene asielprocedure naartoe gaan.

Lees meer
Neem een kijkje in een azc

Huisvesting statushouders: vroege integratie

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten: de gemeentelijke taakstelling.

Het COA koppelt de statushouders aan gemeenten. Daarbij letten we er op waar voor hen de beste liggen om goed te integreren. Terwijl statushouders in een azc wachten op woonruimte in de gemeente, kunnen zij al deelnemen aan het voorinburgeringsprogramma van het COA.

Meer over huisvesting statushouders