Aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten

Als zelfstandig bestuursorgaan is het COA een zelfstandig aanbestedende dienst. Vanwege de efficiency sluiten we waar mogelijk echter aan bij inkooptrajecten van de Rijksoverheid en/of onze ketenpartners. Ook voeren we onze inkooptrajecten uit volgens de geldende wet- en regelgeving voor overheidsopdrachten en passen we de leveringsvoorwaarden van het Rijk toe.

Verschillende aanbestedingsprocedures

Als de prijs van de opdracht gelijk aan of hoger is dan de Europese drempelwaarde volgt een Europese aanbestedingsprocedure. Komt de waarde van de opdracht niet boven die drempel uit? Dan kunnen we kiezen uit één van de nationale aanbestedingsprocedures.

Opdrachten gunnen we in concurrentie en op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierbij is de prijs-kwaliteitverhouding meestal bepalend. Lokale leveranciers krijgen geen voorrang. In de praktijk zien we dat (landelijke) leveranciers hun medewerkers voor de dienstverlening aan het COA vaak wel lokaal inhuren.

Integriteit

We hechten sterk aan een integer inkoopproces. Daarin is geen plaats voor belangenverstrengeling. Dat staat ook zo beschreven in de Gedragscode Integriteit COA waar medewerkers zich aan moeten houden. We voeren onze inkooptrajecten uit volgens de wet- en regelgeving voor overheidsopdrachten en leggen de daarbij genomen stappen transparant en uitlegbaar vast.

Wet Bibob

De Wet Bibob maakt het voor overheidsorganen mogelijk diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming. Op grond van deze wet kunnen we partijen toetsen op hun integriteit. Bij twijfel geven we het Landelijk Bureau Bibob opdracht voor verder onderzoek.

Als blijkt dat een partij niet integer is, kunnen we besluiten niet (langer) met haar in zee te gaan. Dat geldt ook als een partij niet bereid is een transparant gesprek te voeren over haar integriteit. Het kader waarbinnen het COA de Wet Bibob toepast, is vastgelegd in de Beleidslijn COA Wet Bibob.

Duurzaamheid

In onze inkooptrajecten besteden we aandacht aan de overheidsrichtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat we bij alle aankopen en investeringen letten op de sociale effecten ervan en het effect dat ze hebben op het milieu.  

Inkoop en milieu

Duurzaam inkopen betekent voor ons allereerst dat we de inkoopbehoefte kritisch tegen het licht houden. De inkoop beperken draagt immers ook bij aan een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Bij inkooptrajecten hanteren we vervolgens de milieucriteria van de rijksoverheid.

Inkoop en sociale effecten Nederlandse arbeidsmarkt

Waar mogelijk nemen we in een uitvraag op dat de opdrachtnemer werk(ervarings)plaatsen biedt voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten of nieuwkomers. 

Internationale arbeidsomstandigheden

Dwangarbeid, kinderarbeid, slavernij en discriminatie, dergelijke misstanden komen in verschillende landen nog steeds voor. Ook bij de productie van artikelen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Bij Europese aanbestedingen nemen we daarom expliciet op dat een leverancier zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in zijn internationale aanleverings- en productieketen.

We hanteren hierbij de generieke en de aanvullende internationale sociale voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Rijksoverheid.

Voor enkele specifieke producten (koffie, thee, cacao, textiel en bloemen) gelden aanvullende sociale voorwaarden, gericht op het respecteren van de volgende normen:

  • leefbaar loon/inkomen
  • eerlijke handelsnormen, namelijk hanteren minimumprijs en voorfinanciering
  • werktijden
  • veiligheid en gezondheid op werkplek

Innovatie

Het COA wil waar relevant innovatieve oplossingen inzetten om zijn organisatiedoelstellingen te realiseren. We bieden ondernemers dan de ruimte om een innovatieve oplossing aan te bieden of de eigenschappen van bestaande producten verder te innoveren.

Aanbesteding volgen

Via de site van Tenderned zijn aankomende en lopende aanbestedingen te volgen.

Herzien Inkoopbeleid COA 2020-2025