Vreemdelingenketen

IND, DT&V, AVIM en de KMar zijn onze partners binnen de vreemdelingenketen. We hebben alle vijf een eigen opdracht vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ieder voert zijn opdracht uit met oog voor de samenhang tussen de afzonderlijke opdrachten. Op verschillende locaties, zoals in Ter Apel en Budel, hebben de ketenpartners een eigen loket. 

Meer over de samenwerking binnen de vreemdelingenketen

Samenwerking met andere organisaties

Op onze azc's zijn verschillende organisaties actief. Bijvoorbeeld om asielzoekers te ondersteunen bij hun asielaanvraag. Andere organisaties organiseren activiteiten of zetten zich in voor de integratie van de bewoners. 

Lees wat onze samenwerkingspartners doen

Regietafels: landelijke afstemming

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken we met het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting statushouders en integratie en participatie. 

Landelijke en provinciale regietafels

Internationale samenwerking

De opvang van asielzoekers speelt zich af in een wereldwijde context. Binnen Europa heeft het COA dan ook structureel contact met asiel- en opvangorganisaties in de afzonderlijke lidstaten. Buiten Europa speelt het COA bijvoorbeeld een rol bij de hervestigingsmissies van de VN-vluchtelingenorganisatie. 

Internationale samenwerking van het COA