Bevoegdheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken zoals beschreven in de Wet COA. De bevoegdheden van het bestuur zijn verder uitgewerkt in de Bevoegdhedenregeling COA. Daarin is ook vastgelegd welke mandaten en volmachten aan medewerkers kunnen worden verleend.

Organisatie

  • organogram
    © COA

De organisatie kent 4 directies: Bedrijfsvoering, Opvang & Begeleiding, Vakontwikkeling en -ondersteuning en de tijdelijke programmadirectie Capaciteitsopgave. Ze zijn ingedeeld in 4 regio’s met elk een eigen regiomanager.

Bestuur en directies worden ondersteund door 3 stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving) die hen adviseren over onder meer informatiemanagement, veiligheids- en rechtmatigheidszaken, communicatie en internationale vraagstukken. Ze monitoren ook hoe het COA zijn resultaten behaalt binnen de gegeven kaders.

© Chris Lans

Bestuur

Het bestuur heeft 3 leden: Milo Schoenmaker (voorzitter), Joeri Kapteijns en Gea van Craaikamp. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de taken uit de Wet COA.

Adviesraad

Sinds 2016 kent het COA een adviesraad. De adviesraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviesraad bestaat uit 5 leden met ieder een eigen expertise. 

Toezicht

Het toezicht op het COA ligt sinds 2017 bij de minister van Justitie en Veiligheid, ondersteund door het departement. Bij het toezicht staat de taakuitvoering van de Wet COA centraal. De politieke verantwoordelijkheid voor het COA ligt bij de staatssecretaris van Justie en Veiligheid Eric van der Burg.

Publieke Verantwoording

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). De HPV bestaat sinds 2000. Een aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) hebben toen het Handvest Publiek verantwoorden ondertekend. Ze willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening, niet alleen aan een verantwoordelijke minister, maar juist ook aan hun klanten en de samenleving in zijn geheel. Sindsdien hebben zich ook andere publieke dienstverleners dan zbo's bij de HPV aangesloten.

Code Goed Bestuur

Op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code 2003 (de 'Code Tabaksblat'), heeft de HPV in 2015 de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners opgesteld. Deze code is geschreven vanuit het besef dat het goed is gewenst gedrag op het terrein van public governance te stimuleren. De Handvestgroep Publiek Verantwoorden borgt hiermee dat zijn leden oog en oor hebben voor hun publiek.

ANBI-status

Het COA heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een grote ANBI is verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.

Download Formulier publicatieplicht ANBI

Gedragscode Integriteit

Het COA hecht grote waarde aan integer handelen van zijn medewerkers. Dat geldt voor medewerkers in loondienst, uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiairs en andere ‘externe’ medewerkers.  Bewoners moeten ímmers op ons kunnen vertrouwen. En ook de samenleving en de politiek verwachten terecht dat het COA een betrokken, integere en professionele organisatie is. Voor alle medewerkers geldt daarom de Gedragscode Integriteit.