Hotel- en accommodatieregeling (HAR)

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Statushouders in een azc die op definitieve huisvesting wachten, kunnen via de HAR alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen. Bijvoorbeeld in een hotel of recreatiewoning.

Meer over hotel- en accommodatieregeling

Kansrijke koppeling aan een gemeente

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat elke gemeente moet huisvesten: de gemeentelijke taakstelling. Het COA koppelt statushouders aan een gemeente. Daarbij kijken we waar zij de beste kansen hebben om een nieuw leven op te bouwen en bij te dragen aan de maatschappij.

Screeningsgesprek

In de procesopvanglocatie en het azc voeren we met de statushouder een screeningsgesprek. Daarin vragen we naar opleiding en werkervaring in het land van herkomst, ambities en sociaal netwerk. Ook wel zachte criteria genoemd. Daarnaast kijken we naar harde criteria, zoals eerstegraads familie, medische bijzonderheden en werk en opleiding op dit moment in Nederland.

Plaatsing in geschikte arbeidsregio

Na het screeningsgesprek kijken we in welk azc we de statushouder het beste kunnen plaatsen. We proberen hem op te vangen in de buurt van de plek waar hij later kan wonen en werken. Dat bevordert zijn integratie en participatie. Daarna koppelt een regievoerder de statushouder binnen circa 2 weken aan de gemeente waar hij het beste kan gaan wonen.

COA-medewerker in gesprek met bewoner
© Kick Smeets

Vroege screening kansrijke asielzoekers

Maken asielzoekers een goede kans op een verblijfsvergunning? Dan krijgen zij eerder een screeningsgesprek in de procesopvanglocatie, namelijk al vóór vergunningverlening. Lees het verhaal van programmabegeleider Veronique Eefsting over de voordelen van vroege screening van kansrijke asielzoekers.

Digitaal klantprofiel 

Tijdens het Programma Voorbereiding op inburgering stellen statushouders samen met hun casemanager een persoonlijk informatiedossier samen. Met informatie over onder meer opleidingen, werkervaring en netwerk.

Daarnaast maken we voor alle statushouders een digitaal klantprofiel met informatie over opleiding, werkervaring, ambities en deelname aan programma’s en vrijwilligerswerk. Dat profiel zetten we in het Taakstellingvolgsysteem (TVS) voor gemeenten.

Gemeenten hebben via het TVS toegang tot de klantprofielen van statushouders die ze gaan huisvesten. Ze gebruiken het klantprofiel om de integratie en participatie van een statushouder voort te zetten in de gemeente.  

Samenwerking COA en gemeenten

Een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen het COA en gemeenten zijn van belang voor een doorlopende inburgeringslijn vanuit de opvang naar de gemeente. De informatieoverdracht van het COA naar gemeente over een statushouder vindt plaats via het klantprofiel in het Taakstellingvolgsysteem (TVS).

Op initiatief van de gemeente kan een driegesprek plaatsvinden met de statushouder, de casemanager van het COA en de klantmanager van de gemeente. De klantmanager van de gemeente neemt hiervoor contact op met de casemanager (zie contactgegevens in het klantprofiel). 

Asielzoekers krijgen lessen Nederlands in het azc
Taalles in het azc

Wet inburgering 2021

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De gemeenten hebben nu de regie op het inburgeringstraject van een statushouder, vanaf het moment van koppeling aan de gemeente tot aan huisvesting. Voor een succesvolle integratie van statushouders is het belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente. 

Gemeente zoekt passende huisvesting

Statushouders kiezen niet zelf waar zij gaan wonen. Gemeenten gaan op basis van gegevens in het Taakstellingvolgsysteem (TVS) op zoek naar passende woonruimte. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Families krijgen meestal een eengezinswoning. Jonge alleenstaande statushouders krijgen vaak een kamer in een huis met andere woningzoekenden, zoals studenten en werkende jongeren. Statushouders zijn verplicht om de woonruimte die een gemeente aanbiedt te accepteren.

Gemeenten hebben door de krapte op de woningmarkt niet altijd direct woonruimte beschikbaar. Statushouders blijven dan langer in het azc wonen of maken gebruik van de logeerregeling van het COA. Gemeenten kunnen gebruikmaken van de hotel- en accomodatieregeling.

Externe link Lees meer over huisvesting door gemeenten (vng.nl)
Asielzoeker Bha Alsabag logeert bij Marja Hamhuis
© Kick Smeets

Logeerregeling: onderdak bij vrienden, familie of gastgezin

Statushouders die in Nederland bij vrienden, familie of een gastgezin willen verblijven, kunnen gebruikmaken van de logeerregeling. Deelnemers aan deze regeling houden tijdens hun logeerverblijf recht op basisvoorzieningen van het COA.

Meer over de logeerregeling

Alleenstaande minderjarige statushouders

Alleenstaande jongeren tot en met 14 jaar blijven als zij een verblijfsvergunning krijgen in een opvanggezin wonen. Zijn de jongeren 15 jaar en ouder als ze een verblijfsvergunning krijgen? Dan verhuizen ze vanuit de procesopvanglocatie naar een kleinschalige opvangplek van Nidos.

Zodra deze jongeren 18 jaar worden, moet de gemeente passende vervolghuisvesting realiseren. Het is belangrijk dat ze in de omgeving kunnen blijven wonen waar ze inmiddels gewend zijn en sociale contacten hebben.

Huisvesting bij gezinshereniging 

Bij gezinshereniging koppelen we nareizigers zoveel mogelijk aan de gemeente waar de referent woont of gaat wonen. Heeft de referent al woonruimte, dan benadert het COA de gemeente voor een woningcheck. Zo bepalen we of de nareizende familieleden rechtstreeks naar de woonruimte in de gemeente kunnen. Als dat niet zo is, krijgen ze een opvangplek bij het COA en vindt de gezinshereniging daar plaats. Vervolgens koppelen wij de hele familie aan een gemeente.

Gaat het om gezinshereniging van een alleenstaande minderjarige jongere? Dan is het vanwege zijn kwetsbare positie extra belangrijk dat we de hele familie in de gemeente plaatsen waar de jongere verblijft of eerder verbleef. Of in een gemeente in de directe omgeving. Zo behoudt hij zijn sociale netwerk in Nederland.