Faciliteitenbesluit

De financiële regelingen voor gemeenten met een opvang voor asielzoekers zijn vastgelegd in het Faciliteitenbesluit opvangcentra  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks de normbedragen vast voor de vergoedingen ervan en publiceert ze in de septembercirculaires van het gemeentefonds.

Het COA verzoekt gemeenten elk jaar om een opgave van het aantal asielzoekers dat op 1 januari van dat jaar op het adres van de COA-opvang staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Op basis van die opgaven berekent het COA de bijdrage voor dat jaar. De gemeente ontvangt een toekenningsbrief van het COA. De betaling verloopt via een decentralisatie-uitkering van het ministerie van BZK.

Vergoedingen bij een (bestuurs)overeenkomst met het COA 

Gemeenten waarmee het COA een bestuursovereenkomst (azc) heeft, of een overeenkomst voor een andere, aanvullende opvanglocatie zoals hotels en pensions, bestaan de volgende regelingen: 

1. Vergoeding Capaciteitsplaatsen

Voor bewoners van een COA-locatie die niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) heeft een gemeente recht op een vergoeding voor algemene voorzieningen zoals openbaar vervoer en infrastructuur (artikel 3, Faciliteitenbesluit). Deze vergoeding Capaciteitsplaatsen compenseert de gelden die gemeenten daarvoor per inwoner ontvangen vanuit het gemeentefonds. De hoogte ervan wordt als volgt berekend:  

  • (capaciteit opvanglocatie) x (uitkeringsbedrag) x (uitkeringspercentage) x (90% bezettingsgraad) minus ((aantal in de BRP ingeschreven asielzoekers) x uitkeringspercentage).

2. Vergoeding Wooneenheden

Ter compensatie van gemiste inkomsten vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) hebben gemeenten recht op de vergoeding Wooneenheden (artikel 4, Faciltiteitenbesluit). 5 bewoners vormen samen 1 wooneenheid.

3. Vergoeding voor (vrijwilligers)werkgroepen

Gemeenten kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de subsidie die ze verlenen  aan vrijwilligerswerkgroepen die werkzaamheden verrichten in of voor het opvangcentrum (artikel 6, Faciliteitenbesluit). Deze eenmalige vergoeding bedraagt € 454,00 per jaar, ongeacht het aantal werkgroepen.

  • mensen zijn aan het koken
    Gemeenten hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning van vrijwilligersgroepen © Mariette Carstens

4. Vergoeding voor voorlichtingskosten

Voor de reguliere voorbereidingskosten vanwege de vestiging van een nieuw opvangcentrum ontvangen gemeenten een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van € 11.345,- (artikel 6, Faciliteitenbesluit).

5. Huisvestingsbudget basisonderwijs

Gemeenten kunnen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling). Gemeenten kunnen onderwijshuisvestingsbudget aanvragen wanneer:

  • zij een nieuw azc openen of de vestigingsduur van een bestaand azc verlengen
  • meer kinderen onderwijs volgen dan het aantal kinderen waarvoor eerder budget is verstrekt
  • de looptijd van een eerder verstrekt budget is verstreken
Aanvragen OHBA

Vergoedingen bij een noodopvang

Ook gemeenten die op een andere manier zijn betrokken bij de centrale opvang van asielzoekers ontvangen hiervoor een vergoeding (artikel 5, Faciliteitenbesluit). Het bedrag voor deze uitkering is  €18,15 per asielzoeker per maand.

Meer informatie en vergoeding aanvragen

Voor meer informatie over de vergoedingen neem je contact op met de COA-contactpersoon, de locatiemanager van het COA of via info@coa.nl.