Concrete, meetbare doelstellingen

In de meerjarenstrategie en het addendum zijn de voor het COA belangrijkste trends in kaart gebracht. Met die trends zijn vervolgens scenario’s voor de organisatie uitgewerkt. Samen met de opdracht aan het COA, missie en kernwaarden leiden die tot een aantal doelstellingen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt tot en met operationeel niveau – zo concreet en meetbaar mogelijk. De doelstellingen zijn aangescherpt op basis van de huidige trends en ontwikkelingen na 2020.

Belangrijke prioriteiten voor 2023, die voortvloeien uit de mondiale ontwikkelingen, zijn:

  1. Stabiele opvang, met kleinschaligheid als een van de middelen.
  2. Uitstroom statushouders bevorderen.
  3. Werken aan wendbaarheid en executiekracht van het COA.
  4. Implementatie van public affairs en stakeholdermanagement.

Naast de vastgestelde prioritering is het, gezien de huidige ontwikkelingen, niet meer reël om aan te nemen dat het COA in 2025 alle andere doelen behaald heeft. Daarom is het behalen van de benoemde doelen van de meerjarenstrategie met een jaar verlengd naar 2026.

Meerjarenstrategie en bijbehorende documenten

Hieronder vind je alle documenten die in 2020 in het kader van de meerjarenstrategie zijn verschenen. In de 'Trendverkenning' zijn alle trends uit de meerjarenstrategie uitvoeriger beschreven.

Input van experts en stakeholders

Onze meerjarenstrategie is tot stand gekomen dankzij de input en feedback van vele experts en stakeholders van zowel binnen als buiten het COA.