Het COA: samenwerken met gemeenten en scholen

Ouders van kinderen in het azc informeren we over de leerplicht in Nederland en de scholingsmogelijkheden in de regio. We onderhouden contact met de scholen. Zo melden we de kinderen aan bij een school en informeren we de ouders over de intake op school.

Met de gemeente maken we afspraken over het onderwijs voor asielzoekerskinderen. Bijvoorbeeld over het leerlingenvervoer of het gebruik van een gebouw op het azc-terrein. Voor het basisonderwijs kunnen gemeenten bij het COA een aanvraag indienen voor een onderwijshuisvestingsbudget.

Gemeenten hebben vaak veel vragen over wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. Daarom wijzen we graag op de ondersteuning die LOWAN, de netwerkorganisatie voor ondersteuning bij het onderwijs aan nieuwkomers, hierbij biedt. Ook vinden gemeenten veel informatie in het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen op rijksoverheid.nl. 

Voortgezet onderwijs: de internationale schakelklas

Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar krijgen onderwijs in internationale schakelklassen (ISK). Dat zijn meestal afdelingen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs die anderstalige leerlingen in circa 2 jaar voorbereiden op het Nederlandstalige (reguliere) onderwijs. De jongeren leren niet alleen een nieuwe taal, maar krijgen ook inhoudelijke vakken en maken kennis met de schoolcultuur. De netwerkorganisatie LOWAN geeft hierover meer informatie.

Budget aanvragen voor onderwijshuisvesting

Gemeenten kunnen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling). Het COA voert deze regeling uit. Gemeenten kunnen onderwijshuisvestingsbudget aanvragen wanneer:

  • een nieuw azc opent of de vestigingsduur van een bestaand azc wordt verlengd
  • meer kinderen onderwijs volgen dan het aantal kinderen waarvoor eerder budget is verstrekt
  • de looptijd van een eerder verstrekt budget is verstreken

Het onderwijshuisvestingsbudget is één van de financiële regelingen voor gemeenten uit het Faciliteitenbesluit.

Download Aanvraagformulier OHBA.pdf
Kind op school
© Inge van Mill

Intensief taalonderwijs

Aan sommige azc's is een basisschool gekoppeld. Bijvoorbeeld als de school bij het azc staat. Of als er maar één school in de buurt is. Maar ouders mogen ook zelf een school kiezen. In het basisonderwijs gaan kinderen vaak eerst naar een gespecialiseerde klas waar ze intensief taalonderwijs krijgen. Jongeren van 12-18 jaar gaan naar de internationale schakelklas. 

Lees meer Externe link