Gezondheidszorg asielzoekers

Toegang tot medische zorg valt onder het recht op opvang. Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), een landelijke huisartsenpraktijk van Arts en Zorg. Er is een centrum in, of dichtbij, elk azc. Daar werkt een huisarts samen met een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (poh ggz) en een praktijkassistent. Zij hebben allemaal oog voor taal- en cultuurverschillen.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze zorg omvat onder meer jeugdgezondheidszorg (JGZ), infectieziektebestrijding- en preventie, en voorlichting over gezondheid. De GGD geeft in elk azc groepsvoorlichting over verschillende thema’s zoals zelfzorg en psychische en seksuele gezondheid. Ook voert de GGD bij aankomst de verplichte controle op tuberculose uit, voor asielzoekers uit landen waar tbc veel voorkomt.

Leger des Heils

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage aan de inzameling, sortering en levering van kleding voor asielzoekers in de COA-opvanglocaties. Die taak vervult het Leger dagelijks voor hulpbehoevenden via zijn 60 korpsen en 6 ReShare Stores. Ook als het COA kleding ontvangt waar geen vraag naar is, zorgt het Leger voor de inzameling en sortering.

Nidos

Stichting Nidos is de voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Volgens de Nederlandse wet moet er voor elke minderjarige een meerderjarige zijn die zijn belangen behartigt. Dit kunnen de ouders zijn of, bij afwezigheid van ouders, een voogd. Amv hebben geen ouders in Nederland. In dit geval draagt Nidos zorg voor de voogdij. Het COA heeft speciale opvangvormen voor amv

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. De RvR wijst advocaten toe aan asielzoekers om hen juridisch te ondersteunen tijdens de asielprocedure. De RvR werkt nauw samen met VluchtelingenWerk Nederland.

Rode Kruis

Het Rode Kruis ondersteunt het COA bij de opvang van asielzoekers in noodlocaties. Het COA kan de hulpverleners 7 dagen per week inzetten. De hulpverleners heten mensen welkom en doen hand- en spandiensten op locatie. Ook doen ze de coördinatie en uitgifte van kleding en helpen ze bij begeleid vervoer en het zoeken van vermiste familieleden. Verder zetten ze vrijwilligers aan het werk via hun burgerhulpnetwerk Ready2Help .

Takecarebnb

Stichting takecarebnb brengt statushouders die in een azc wachten op eigen woonruimte in contact met gastgezinnen die hun huis 3 maanden voor hen willen openstellen. De statushouder maakt in dat geval gebruik van de logeerregeling van het COA. 

TeamUp

War Child, Save the Children en UNICEF bieden in hun project TeamUp sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor kinderen in het azc. Het doel van TeamUp is om kinderen van 6 tot 18 jaar sociaal en emotioneel te ondersteunen.

UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het UAF biedt advies, begeleiding en financiële steun aan vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Het werk varieert van persoonlijke steun tijdens de asielprocedure tot praktische begeleiding bij het opbouwen van een eigen bestaan in Nederland. VWN werkt nauw samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtenlingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

De Vrolijkheid

Op veel locaties van het COA is Stichting de Vrolijkheid actief. De Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren op azc’s creatieve activiteiten. Het COA faciliteert de Vrolijkheid op de locaties. Per locatie maken we afspraken over de activiteiten en beschikbare middelen.

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Om asielzoekers en statushouders aan vrijwilligerswerk of betaald werk te helpen werkt het COA samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en vrijwilligerscentrales door het land. Zij doen dit in de vorm van 38 Meedoenbalies op COA-locaties. De NOV is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. 

wegwijzer met samenwerkingspartners

Ketenpartners

Tijdens het asielproces werken we samen met onze partners in de Vreemdelingenketen: IND, DT&V, KMar en AVIM. 

Twee mannen koken in vluchtelingenkamp in Griekenland
© Jetty van Wijlen

Internationale samenwerking

De opvang van asielzoekers speelt zich af in een wereldwijde context. Binnen Europa heeft het COA dan ook structureel contact met (vluchtelingen)organisaties in de afzonderlijke lidstaten en die van de Europese Commissie. Buiten Europa speelt het COA bijvoorbeeld een rol bij de hervestigingsmissies van de VN-vluchtelingenorganisatie.