Mens

Het COA heeft als kerndoel om waarde toe te voegen voor de asielzoekers in onze azc's. Dat doen we met onze opvang en begeleiding:

  • we bieden asielzoekers voorzieningen waar ze recht op hebben, zoals onderdak, noodzakelijke middelen voor levensonderhoud en toegang tot medische zorg
  • we begeleiden asielzoekers bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland, het land van herkomst of een ander land

Daarnaast bieden we onze medewerkers een baan bij een maatschappelijk betrokken organisatie, werkplezier en de mogelijkheid om zich te ontplooien.

Milieu

Het COA wil zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken en waar mogelijk bijdragen aan het milieu. Dit hebben we uitgewerkt in 5 thema’s:

  • circulariteit: minder verbruik van spullen, meer hergebruik en minder restafval
  • energieverbruik: minder energieverbruik, en de overgang van grijze naar groene stroom
  • hernieuwbare energie: het zelf opwekken van groene stroom, bijvoorbeeld met zonnepanelen
  • vervoer: minder uitstoot van broeikasgassen door minder of ander vervoer van asielzoekers, medewerkers en goederen
  • huisvesting: het duurzaam bouwen en beheren van gebouwen, en het vergroten van de biodiversiteit op locaties

Minder COen restafval

Met bovenstaande milieumaatregelen wil het COA de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en het restafval op onze locaties de komende 5 jaar fors verlagen. Onze concrete doelstellingen zijn:

  • 15% minder CO2 uitstoten in het jaar 2021, ten opzichte van het jaar 2019. Daarna jaarlijks 10% minder CO2 uitstoten ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • 15% minder restafval in het jaar 2021, ten opzichte van het jaar 2019. Daarna jaarlijks 10% minder afval ten opzichte van het voorgaande jaar.

Maatschappij

Als COA dragen we op verschillende manieren maatschappelijk bij. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het delen van onze kennis met internationale partners, de bijdragen die onze bewoners leveren via onder andere vrijwilligerswerk, het bieden van werkgelegenheid en het in stand houden van rijks- en gemeentelijke monumenten.