De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert steeds. Ook zijn er niet altijd woningen beschikbaar voor vergunninghouders, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt. Op 14 mei 2020 is de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld om beter op zulke veranderingen te kunnen inspelen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten te verbeteren. De Uitvoeringsagenda is een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk.

Snel duidelijkheid over kansrijkheid asielaanvraag

In de Uitvoeringsagenda staat hoe het vernieuwde asielsysteem er uit gaat zien. In het toekomstige asielsysteem krijgen asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid over de kansrijkheid van hun asielaanvraag. Zij kunnen zich dan eerder voorbereiden op integratie of terugkeer.

Drie typen flexibele opvanglocaties

Het vernieuwde asielsysteem kent 3 typen opvanglocaties:

  • gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (gvl’s): locaties waar asielzoekers de procedure starten en kunnen doorlopen, en waar ketenpartners samen onder één dak werken
  • satellietlocaties: locaties waar asielzoekers terechtkunnen als ze niet op een gvl hoeven te verblijven, ook wel 'ventiel voor gvl’s' genoemd
  • regionale opvanglocaties: locaties waar vergunninghouders en asielzoekers met een kansrijke aanvraag een start kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting

Flexibele opvang

Op al deze locaties zijn flexibele opvangvormen mogelijk. Dat betekent dat op een opvanglocatie naast asielzoekers en vergunninghouders ook andere groepen woningzoekenden - gelijktijdig of na elkaar - kunnen worden ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan spoedzoekers, studenten, jongeren of arbeidsmigranten.

Met flexibele opvang zorgen we ervoor dat de opvangcapaciteit beter kan meebewegen met de wisselende aantallen en samenstelling van asielzoekers. Zo beperken we leegstand beperkt en kan er een bijdrage worden geleverd aan het woningtekort binnen een regio. Het COA werkt aan een stabiele portefeuille die we deels flexibel kunnen inzetten. 

Flexibele huisvesting

Het COA doet onderzoek naar het gebruik van flexibele huisvesting. Een belangrijk uitgangspunt is dat woningen die het COA gebruikt geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. Lees meer op Flexibelewoonoplossingen.nl.

Een bed voor iedereen

Tijdens de hoge instroom van 2015 en 2016 is het de samenleving, het COA en de keten gelukt om alle asielzoekers een slaapplek te geven. Zelfs toen er 4.000 asielzoekers per week binnenkwamen. Niemand heeft op straat hoeven slapen. De maatschappelijke en financiële kosten waren echter hoog. Dat willen we niet meer. Om dit te voorkomen moet het asielsysteem flexibeler zijn en beter kunnen meebewegen met de aantallen asielzoekers die naar ons land komen.

Meer dossiers