Incidenten: van overtreden huisregels tot strafbare feiten

Onder incidenten verstaan we gebeurtenissen waarbij asielzoekers op een opvanglocatie:

  • de huisregels overtreden
  • de openbare orde verstoren
  • (vermoedelijk) een strafbaar feit plegen

Bij de meeste incidenten gaat het om het overtreden van de huisregels. Zoals de eigen woonruimte niet schoonmaken, koken of roken op de kamer of geluidsoverlast veroorzaken. Maar het kan ook gaan om verbale suïcidedreiging, suïcide, zelfbeschadiging of agressie en geweld tegen personen.

Verstoringen van de openbare orde of (mogelijke) strafbare feiten die buiten de opvanglocatie plaatsvinden, vallen onder de politie.

  • Bewoner kook op zijn kamer
    Koken op de eigen kamer is een overtreding van de huisregels © COA

Maatregelen

Als bewoners de (huis)regels overtreden, dan treffen we maatregelen. We voeren bijvoorbeeld correctiegesprekken of houden verstrekkingen in. Strafbare feiten - of vermoedens daarvan - melden we altijd bij de politie.

Piketmeldingen openbaar op Rijksoverheid.nl

Vanaf december 2023 publiceert het ministerie van Justitie en Veiligheid op Rijksoverheid.nl samenvattingen van de piketmeldingen op zo’n manier dat de privacy van de betrokken personen is gewaarborgd. Deze samenvattingen van de piketmeldingen geven een beeld van de ernstige voorvallen die in en rondom opvanglocaties plaatsvinden. In eerste instantie worden de piketmeldingen openbaar van het COA. Piketmeldingen van onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden op termijn gefaseerd toegevoegd.

Landelijk overzicht geregistreerde incidenten

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) publiceert elk jaar een landelijk overzicht van incidenten en misdrijven door bewoners van COA-locaties.

Het doel is om overlast en criminaliteit door asielzoekers zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen.

In de rapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. Incidenten geregistreerd op de locaties van het COA. Hierbij hoeft het dus niet altijd te gaan om strafrechtelijke overtredingen. Het gaat om incidenten van:

  • verbale suïcidedreiging;
  • zelfdestructieve acties;
  • fysieke, verbale en non-verbale agressie en geweld door asielzoekers.

2. Registraties van verdachten van misdrijven in de politiesystemen (strafrechtelijke verdenkingen naar aanleiding van misdrijven) en de afgedane misdrijfzaken van het OM en de Rechtspraak.