Europa

Via het verbeteren van de opvang en begeleiding in en om Europa, wil het COA bijdragen aan een meer voorspelbare en planmatige asielmigratie. Daartoe werken we steeds meer samen met andere Europese opvang- en asielorganisaties. Het delen van kennis staat daarbij voorop.

EUAA

Een belangrijke Europese partner is het European Union Agency for Asylum (EUAA). Vrijwel alle asiel- en opvangorganisaties in de EU zijn hierbij aangesloten. Samen met partnerlanden binnen het EUAA bundelen we kennis over opvang en begeleiding zoals informatieverstrekking aan asielzoekers, kwaliteitsmonitoring en de samenwerking binnen de asielketen. We ontwikkelen ook gezamenlijk trainingen en handboeken. 

Kennisplatform

In 2021 heeft het COA het Internationaal Kennisplatform opgezet om kennis, ervaringen en best practices te delen. Het doel is om de praktijk van asielopvang en begeleiding in Europa te harmoniseren en te verbeteren. Het Internationaal Kennisplatform stimuleert en faciliteert uitwisseling en samenwerking over landsgrenzen heen, ondersteund door de IKP-website en in goede samenwerking met het EUAA en EMN.

Pool van experts

Een aantal landen heeft te maken met buitengewone druk op hun asiel- en opvangstelsels. Om die landen bij te staan, zendt het COA geregeld experts uit. Zo zijn in 2019 vijf experts van het COA via EASO uitgezonden naar Samos en Athene in Griekenland o.a. om de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) te verbeteren.

Ook in de afgelopen jaren heeft het COA via het EUAA danwel de Europese Commissie experts uitgezonden naar verschillende Europese landen. Op deze manier draagt het COA bij aan het verbeteren van de asielopvang in deze landen.

Fondsen

Voor projecten doet het COA regelmatig een beroep op internationaal verleende subsidies. Bijvoorbeeld van het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Dit fonds financiert onder meer projecten die gericht zijn op asiel, hervestiging en integratie. Lees meer over de AMIF-projecten van het COA

Wereldwijd

Nederland heeft een belangrijke rol bij de hervestiging van vluchtelingen die de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) hiervoor in de regio heeft geselecteerd vanwege hun bijzonder grote kwetsbaarheid. 

Het COA bereidt deze statushouders voor op het leven in Nederland en begeleidt hen de eerste 48 uur in ons land. Dit gaat om zo'n 500 vluchtelingen per jaar. Sinds 2016 vindt bovendien hervestiging plaats vanuit Turkije.

"Verrijkend om nationaliteiten bij elkaar te brengen"

Het COA krijgt sinds afgelopen zomer ondersteuning van The European Union Agency for Asylum (EUAA). Waar wij al geregeld experts uitzonden naar landen die te maken hebben met een hoge asieldruk, slaan experts van het Europese agentschap nu voor het eerst de handen ineen met onze medewerkers van de opvanglocatie in Ter Apel.

Lees verder