Europa

Via het verbeteren van de opvang en begeleiding in en om Europa, wil het COA bijdragen aan een meer voorspelbare en planmatige asielmigratie. Daartoe werken we steeds meer samen met andere Europese opvang- en asielorganisaties. Het delen van kennis staat daarbij voorop. De Europese Unie is bovendien een belangrijke gespreks- en subsidiepartner van het COA.

EASO

Een belangrijke  Europese partner is het European Asylum Support Office (EASO). Vrijwel alle asiel- en opvangorganisaties in de EU zijn hierbij aangesloten. Samen met partnerlanden binnen EASO bundelen we kennis over opvang en begeleiding zoals informatieverstrekking aan asielzoekers, kwaliteitsmonitoring en de samenwerking binnen de asielketen. We ontwikkelen ook gezamenlijk trainingen en handboeken. 

Kennisplatform

In 2020 heeft het COA een kennisplatform ingesteld om zijn kennis toegankelijk te maken voor internationale partners. Via dit kennisplatform presenteert het COA zich ook als beschikbare kennispartner voor de - tijdelijke - versterking van de beleidscapaciteit bij zusterorganisaties in een aantal landen in en om Europa waar onder Griekenland, Turkije en Egypte.

Pool van experts

Een aantal landen heeft te maken met buitengewone druk op hun asiel- en opvangstelsels. Een bekend voorbeeld is Griekenland. Om die landen bij te staan, zendt het COA geregeld experts uit. Zo zijn in 2019 vijf experts van het COA via EASO uitgezonden naar Samos en Athene in Griekenland, onder andere om de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) te verbeteren. En in 2019 en 2020 heeft het COA via de Europese Commissie twee experts uitgezonden naar Chios om er de lokale asielopvang te verbeteren.  

Fondsen

Voor projecten doet het COA regelmatig een beroep op internationaal verleende subsidies. Bijvoorbeeld van het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Dit fonds financiert onder meer projecten die gericht zijn op asiel, hervestiging en integratie. Lees meer over de AMIF-projecten van het COA

Wereldwijd

Nederland heeft een belangrijke rol bij de hervestiging van vluchtelingen die de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) hiervoor in de regio heeft geselecteerd vanwege hun bijzonder grote kwetsbaarheid. 

Het COA bereidt deze statushouders voor op het leven in Nederland en begeleidt hen de eerste 48 uur in ons land. Dit gaat om zo'n 500 vluchtelingen per jaar. Sinds 2016 vindt bovendien hervestiging plaats vanuit Turkije.

Daarnaast ondersteunen we vanuit Nederland de opvang van vluchtelingen in het Caribisch gebied en samen met onze Europese zusterorganisaties verkennen we hoe we de asielopvang in landen aan de randen van Europa zoals in Noord- Afrika en de Hoorn van Afrika kunnen verbeteren.