Taken: Wet COA

De taken van het COA zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA).
In artikel 3 van deze wet is vastgelegd dat:

 1. Het COA is belast met:
  • De materiële en immateriële opvang van asielzoekers
  • Het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening
  • Het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen en het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang
  • Werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden als bedoeld in artikel 60a, onderdeel a, van de Huisvestingswet naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting
  • Door onze minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers
 2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere categorieën vreemdelingen.
 3. Bij regeling van onze minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid.

Hieronder valt:

 • Opvang van asielzoekers. Het COA vangt asielzoekers op en huisvest hen in locaties van het COA, totdat over hun asielverzoek is beslist door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechter deze beslissing heeft getoetst.
 • Geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers. Asielzoekers zijn verantwoordelijk voor eigen keuzes. Het COA begeleidt hen daarbij. Het COA stimuleert zelfstandigheid, initiatief en zelfontplooiing van asielzoekers, zodat zij zelf in staat zijn vorm te geven aan hun toekomst in Nederland of elders.
 • Leveren van goederen aan asielzoekers. Het COA levert onder andere beddengoed en de eerste inrichting van de kamer aan asielzoekers.
 • Uitbetalen van weekgeld aan asielzoekers. Het uitbetalen van weekgeld is vastgelegd in de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (Rva).
 • Verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties. Het COA is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers die zijn toegelaten tot de asielprocedure. Het COA realiseert opvanglocaties in heel Nederland en onderhandelt daarover met gemeenten.
 • Handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties. COA-medewerkers zijn getraind in conflictbeheersing. Er zijn 24 uur per dag beveiligingsmedewerkers op een opvanglocatie aanwezig.
 • Uitvoeren van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb).  Deze regeling voorziet bepaalde categorieën rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden.

De volledig tekst van de Wet COA is na te slaan op wetten.overheid.nl. Daar vindt u ook de volledige tekst van de Rva en de  Rvb

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen, die niet in aanmerking komen voor de asielprocedure en om uiteenlopende redenen rechtmatig in Nederland verblijven op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA.

Recht op de Rvb

Recht op de voorzieningen hebben:

Op deze pagina staan enkele antwoorden met betrekking tot de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen.

Persoonsgegevens

Het COA verwerkt persoonsgegevens van asielzoekers in het kader van de Wet COA. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

Bij de uitvoering van zijn taak registreert het COA zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van de asielzoekers. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die extra privacygevoelig zijn. Van dit type gegevens verwerkt het COA bijvoorbeeld gegevens betreffende godsdienst en etniciteit.