Taken in Wet COA

Wet COA

De taken van het COA zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). In artikel 3 van deze wet staat:

 1. Het COA is belast met:
  • de materiële en immateriële opvang van asielzoekers
  • het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening
  • het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen en het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang
  • werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting
  • door onze minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers
    
 2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere categorieën vreemdelingen.
 3. Bij regeling van onze minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid.

Taken

Het COA heeft de volgende taken:

 • Asielzoekers opvangen. Het COA vangt asielzoekers op en huisvest hen in locaties van het COA, totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over hun asielverzoek heeft beslist. 
 • Begeleiding geven aan asielzoekers. Asielzoekers zijn zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leven. Het COA begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. In goede samenwerking met de betrokken partners bereiden we asielzoekers voor op integratie en (arbeids)participatie in Nederland of we dragen bij aan terugkeer met een perspectief.
 • Goederen leveren. Het COA geeft asielzoekers onder andere beddengoed en de eerste spullen om hun kamer in te richten.
 • Weekgeld uitbetalen aan asielzoekers. Dit is vastgelegd in de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva).
 • Opvanglocaties verwerven, beheren en sluiten. Het COA is verantwoordelijk voor voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers die zijn toegelaten tot de asielprocedure. We realiseren opvanglocaties in heel Nederland en onderhandelen daarover met gemeenten. Het COA speelt flexibel in op de aard en omvang van de asielinstroom en -uitstroom.
 • De veiligheid en leefbaarheid handhaven in de opvanglocaties. COA-medewerkers zijn getraind in conflictbeheersing. Er zijn 24 uur per dag beveiligingsmedewerkers op een opvanglocatie aanwezig.
 • De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) uitvoeren. Deze regeling voorziet in een uitkering voor mensen die niet in aanmerking komen voor de asielprocedure, maar wel rechtmatig in Nederland verblijven.

 

Komt u niet in aanmerking voor de asielprocedure en verblijft u rechtmatig in Nederland? Dan heeft u mogelijk recht op de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). U kunt de maandelijkse uitkering aanvragen bij het COA. 

Persoonsgegevens

Het COA verwerkt persoonsgegevens van asielzoekers in het kader van de Wet COA. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

Bij de uitvoering van zijn taak registreert het COA zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van de asielzoekers. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die extra privacygevoelig zijn. Van dit type gegevens verwerkt het COA bijvoorbeeld gegevens betreffende godsdienst en etniciteit.