Landelijke Regietafel

De landelijke regietafel komt in principe 4 keer per jaar bijeen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorg het secretariaat en bereidt de agenda voor in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en met adviseurs van de andere vaste deelnemers. De partners informeren elkaar onder andere over:

 • nieuwe asielaanvragen (instroom)
 • mensen die uit de opvang gaan vanwege bijvoorbeeld afwijzing asielaanvraag of het verkrijgen van een woning (uitstroom)
 • hoeveel opvangplekken er beschikaar zijn (capaciteit)
 • hoeveel mensen er in de asielopvang bij het COA zitten

Ook wordt gesproken over de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.  

Samenstelling

Vaste deelnemers van de landelijke regietafel zijn onder meer:

 • Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV) - voorzitter
 • Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK)
 • Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Liesbeth Spies, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Rutger Groot Wassink, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Jan de Reus, bestuurlijk vertegenwoordiger namens Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe (vertegenwoordiger van de Rijksheren)
 • Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA

Afhankelijk van de agenda worden andere partijen uitgenodigd, zoals het Veiligheidsberaad, de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Aedes (vereniging voor woningcorporaties), onderzoekspartijen of andere uitvoeringsorganisaties.

Historie

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een verhoogde aantal asielaanvragen (instroom). Het Rijk en andere overheden sloten het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Daarin werd ook afgesproken om de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom op te richten. In 2017 kreeg de tafel een bredere scope en veranderde de naam in Landelijke Regietafel Migratie & Integratie.

Provinciale regietafels

Naast de landelijke regietafel zijn er provinciale (en/of regionale) regietafels waar de uitvoering van afspraken regionaal wordt besproken. De commissarissen van de Koning coördineren deze regietafels.