Landelijke Regietafel

De landelijke regietafel komt in principe 4 keer per jaar bijeen. De ministeries van BZK en JenV verzorgen het secretariaat en bereiden de agenda voor in samenwerking met het ministerie van SZW en adviseurs van de andere vaste gesprekspartners. De partners informeren elkaar over de asielinstroom en -uitstroom, capaciteit en bezetting bij het COA en de status van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.  

Samenstelling

Vaste deelnemers van de landelijke regietafel zijn onder meer:

  • Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voorzitter LRT
  • Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK)
  • Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV)
  • Theo Weterings, burgemeester Tilburg en bestuurslid & commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Leontien Kompier, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Rutger Groot Wassink, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Jan de Reus, bestuurlijk vertegenwoordiger namens Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe (vertegenwoordiger van de Rijksheren)
  • Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA

Afhankelijk van de agenda worden andere partijen uitgenodigd, zoals de ministeries van OCW en VWS, Aedes, onderzoekspartijen of andere uitvoeringsorganisaties.

Historie

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een verhoogde instroom van asielzoekers. Het Rijk en andere overheden sloten het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Daarin werd ook afgesproken om de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom op te richten. In 2017 kreeg de tafel een bredere scope en veranderde de naam in Landelijke Regietafel Migratie & Integratie.

Provinciale regietafels

Naast de landelijke regietafel zijn er provinciale of regionale regietafels waar de uitvoering van afspraken regionaal wordt besproken. De commissarissen van de Koning coördineren deze regietafels.