Over COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten. We werken daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ieder van deze partners heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wet COA

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff). Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie. Als zelfstandig bestuursorgaan voeren wij een politieke opdracht uit. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen deze beleidskaders geven wij met onze expertise invulling aan de opdracht.

Onze missie

Wij huisvesten en begeleiden op een professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.

Onze visie

Wij zijn voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma's.

Lees meer over: