In 2018 nam de totale asielinstroom af ten opzichte van de instroom in 2017. Het aantal personen dat in 2018 een eerste asielaanvraag indiende (20.350) is ten opzichte van 2017 (14.720) gestegen. Daar staat tegenover dat het aantal personen dat in het kader van nareis naar Nederland kwam, daalde ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 14.490 tegen 2018: 6.460). Wanneer herplaatsing en hervestiging worden meegeteld, daalt de totale instroom naar 31.790 ten opzichte van 35.030 in 2017. De instroom in de COA-opvang is in de verslagperiode met 7% gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar.

  • Vrouw met haar bagage in vluchtelingenkamp
    Foto op cover 'Rapportage Vreemdelingenketen en incidentenregistratie 2018' © Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vergunninghouders

Ook in 2018 hebben gemeenten veel inspanningen gepleegd om een grotere groep vergunninghouders uit de opvang te laten stromen naar gemeenten. De krapte op de woningmarkt, concurrerende urgente groepen en het lastiger huisvesten van grote gezinnen zijn redenen waardoor in de tweede helft van 2018 2.930 minder vergunninghouders door gemeenten zijn gehuisvest dan via de taakstelling zijn opgelegd. De bezetting in het COA stijgt naar 22.500 op 1 januari 2019. Dit is 8% hoger dan op 1 januari 2018.

Terugkeer

Ketenbreed zijn in totaal vorig jaar 21.410 vertrekplichtige vreemdelingen vertrokken. Een stijging van 3% in vergelijking met het jaar daarvoor.

Geregistreerde incidenten

Het aantal door het COA geregistreerde incidenten ten opzichte van de cijfers in 2017 is vorig jaar toegenomen. Deze toename is vooral toe te schrijven aan niet-kansrijken.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA: “Incidenten werpen een grote schaduw op locaties en zorgen ervoor dat dit ten koste gaat van alle goede en mooie dingen die ook gebeuren. Geweld tegen personeel of bewoners is onacceptabel. Medewerkers moeten veilig kunnen werken en bewoners moeten zich veilig voelen. Daar staat het COA voor. We hebben dan ook maatregelen getroffen, zoals het aanscherpen van het maatregelenbeleid. Dit onderwerp staat ook bij onze opdrachtgever en samenwerkingspartners hoog op de agenda. Inmiddels is een pakket van maatregelen ingevoerd en wordt gewerkt aan de mogelijkheden om overlastgevers apart op te vangen.

Ik heb onze medewerkers opgeroepen goed incidenten te registreren en indien nodig ook aangifte te doen. Registratie is van essentieel belang.”

Meer nieuws