Veiligheid

Fysieke en sociale veiligheid bepalen in belangrijke mate de leefbaarheid op een locatie. De zorg voor een veilige omgeving heeft bij COA-medewerkers dan ook hoge prioriteit.

Voorlichting over veiligheid

Het COA geeft actief voorlichting over (seizoensgebonden) gevaren, om ongelukken te voorkomen. In het programma Wonen en leven op een COA-locatie dat alle bewoners volgen is veiligheid een belangrijk onderdeel. In de infosheet Gevaren natuur en omgeving wijzen we op onveilige situaties bij het spoor, water en zwemmen, tekenbeten, giftige paddenstoelen en brand. In de infosheet Verkeer en vervoer staat informatie over de Nederlandse verkeersregels.

Brandveiligheid

De accommodaties voldoen aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Bewoners en medewerkers krijgen voorlichting over brandpreventie en een veilig gebruik van gebouwen en elektrische apparatuur. Veel locatiemedewerkers zijn gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Op elk moment van de dag is de BHV-organisatie voldoende bemand. Elke locatie heeft bovendien een BHV-plan waarin staat beschreven hoe medewerkers in geval van nood moeten handelen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente en de lokale hulpdiensten.

Veilig zwemmen

Het COA informeert bewoners - jong en oud - over de risico’s van het zwemmen in (open) water. Ook faciliteren wij zwemlessen voor kinderen. Het programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’ voor bewoners heeft een voorlichtingsmodule over zwemveiligheid. Op de locaties hangen voorlichtingsposters over zwemveiligheid en er is een folder in verschillende talen beschikbaar: Voorkom verdrinking. Daarnaast zijn er vier vlogs over zwemmen gemaakt om vooral jonge bewoners te informeren over zwemveiligheid en de risico’s van zwemmen in open water.

Het COA werkt samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Nationaal Platform Zwembaden en de Nationale Raad Zwemveiligheid om de zwemveiligheid van asielzoekers te vergroten. Ook zijn wij partner van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid.

Respect voor elkaar

Op alle opvanglocaties leven, zonder uitzondering, verschillende culturen naast elkaar. In overeenstemming met artikel 1 van de Grondwet is het uitgangspunt dat iedereen elkaars cultuur, geloof en seksuele gerichtheid respecteert. In de huisregels die elke bewoner ontvangt, staat dat discriminatie, intimidatie en geweld niet worden getolereerd. Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle bewoners elkaar in hun waarde laten. COA-medewerkers benoemen dit en treden er tegen op. Samen met andere organisaties zetten we preventief voorlichtingsmateriaal over grondrechten in.

Training kwetsbare groepen

Voor sommige groepen bewoners zijn er weerbaarheidstrainingen. Kwetsbare groepen leren zo hun zelfvertrouwen te versterken. Zij oefenen bijvoorbeeld een sterke lichaamshouding en ontsnappingstechnieken. Anderen leren beheerst omgaan met conflictsituaties. Ouders krijgen uitleg over de manier waarop hun kinderen in Nederland opgroeien en hoe zij hen kunnen begeleiden. Bij de training voor jongeren in de beschermde opvang werkt het COA samen met de Jeugdgezondheidszorg. Alle training en voorlichting is er op gericht dat bewoners veilig kunnen wonen en zich vrij durven te uiten.  

Maatregelen

Het COA is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige fysieke omgeving. Zo zorgen we ervoor dat wandelpaden ’s nachts goed zijn verlicht en plaatsen we kwetsbare groepen als het nodig is in het zicht van de receptie of onder cameratoezicht. Daarnaast verwachten we dat alle bewoners zich aan de huisregels houden, elkaar met respect tegemoet treden en de omgeving schoonhouden. Overtreden bewoners de regels, dan treffen we maatregelen

Samenwerkingspartners

We streven er naar dat iedere bewoner zichzelf kan zijn en tot zijn recht komt in een vaak complexe sociale context. We stimuleren daarom het contact van bewoners met lokale organisaties die aansluiten bij hun specifieke identiteit. Het COA werkt hierbij nauw samen met (belangen)organisaties, zoals COC Nederland en Stichting Gave. Speciale aandacht voor kinderen in de opvang is er in samenwerking met onder meer Stichting De Vrolijkheid,  Defence for Children en de Jeugdgezondheidszorg.
 

Lees meer over: