Incidentenregistratie

Het COA houdt voor elke locatie een incidentenregistratie bij. Alle gebeurtenissen die de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op een locatie raken of waarbij sprake is van een afwijking van de gewenste gang van zaken, worden geregistreerd als incident.

Hieronder vallen gebeurtenissen die de openbare orde raken, gebeurtenissen waarbij sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit, en overtredingen van de huisregels. Bij het laatste valt te denken aan roken op de kamer, de eigen leefomgeving niet schoonmaken of een rookmelder afplakken.

Bij gebeurtenissen die de openbare orde raken en bij (vermoedelijk) strafbare feiten schakelt het COA in alle gevallen de politie in.

Landelijk overzicht incidentenmeldingen

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie publiceert elk jaar (voorheen elk halfjaar) een landelijk overzicht van de incidentenmeldingen op en rond opvanglocaties. Deze overzichten zijn gebaseerd op de incidentenregistraties van het COA, de politie en het Openbaar Ministerie. Sinds 2017 is het 'Incidentenoverzicht COA-locaties' een vast onderdeel van de Rapportage Vreemdelingenketen.

De politie registreert alleen incidenten waarbij politie-assistentie wordt gevraagd met als doel zicht te krijgen op het beroep dat wordt gedaan op politie-inzet. Omdat COA-medewerkers situaties vaak zelf kunnen oplossen, is de politie bij het overgrote deel van de COA-meldingen niet betrokken. Daardoor komen de getallen van de registratie door de politie en die door het COA niet overeen. Ook de indelingscategorieën van de meldingen van de politie en het COA verschillen.

Maatregelen

Als bewoners de regels overtreden, volgen maatregelen. Deze variëren van het voeren van een correctiegesprek tot het inhouden van het weekgeld of andere verstrekkingen. In het uiterste geval volgt (tijdelijke) ontzegging van de opvang.