Lopende AMIF-projecten

Meedoen en Samendoen

Op meerdere COA-locaties is een Meedoenbalie voor bewoners actief. Asielzoekers kunnen zich daar aanmelden voor activiteiten als vrijwilligerswerk, sport, recreatie en soms betaald werk. De focus ligt in dit project op het verder verbeteren en ontwikkelen van deze Meedoenbalies. Dit doen we door middel van sociaal ontwerp voor COA-locaties en door het ontwikkelen van een toolkit en training voor COA-medewerkers. Het project loopt tot 16 mei 2025 en wordt medegefinancierd door AMIF.

Fasegericht opleiden amv

Het project 'Fasegericht opleiden amv' is een voortzetting van het AMIF-project 'Cyclisch leren'. Het gaat hierbij om kennisoverdracht en ‘learning on the job’ bij amv-medewerkers. (Januari 2022 tot en met december 2024)

Duurzame en hybride opvanglocaties

Het doel van het project 'Duurzame en hybride opvanglocaties' is tweeledig. Het gaat enerzijds om het creëren van vernieuwende, hybride en flexibele opvangvormen. En anderzijds om het verduurzamen van locaties op het gebied van energieverbruik, circulariteit en biodiversiteit. (Januari 2022 tot en met december 2024)

Activering

Het project 'Activering' heeft drie onderdelen. Het eerste is het realiseren van sportvoorzieningen voor bewoners. Het tweede is het aanbieden van sport en activiteiten voor jongvolwassenen (18-25 jaar) in samenwerking met externe partijen. En de derde pijler is activering in de Intensief Beschermde Opvang door middel van een passend sportaanbod. (Januari 2022 tot en met december 2024)

Krachtig begeleiden amv

Medewerkers amv begeleiden jongeren op weg naar volwassenheid. Het doel van dit project is het versterken van de amv-teams door overdracht van kennis en vaardigheden en ondersteunende middelen en instrumenten waardoor het amv-team in staat is om alleenstaande minderjarige vreemdelingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, krachtig en effectief te kunnen begeleiden. Alle activiteiten zijn gericht om bij te dragen aan een leefbare en veilige opvang voor eerdergenoemde doelgroep.  (1 januari 2022 tot 31 december 2025)

Internationaal kennisplatform

Het Internationaal Kennisplatform (IKP) bevordert het delen van kennis, ervaringen en best practices tussen opvangorganisaties in de EU rond de opvang en begeleiding van asielzoekers. Dat doet het IKP door het organiseren van internationale events, studiebezoeken, meeloopstages, online uitwisselbijeenkomsten en een online platform. Door opvangprofessionals uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen en uitwisseling en samenwerking te stimuleren probeert het IKP bij te dragen aan een internationale community. Kijk voor meer informatie op de website van IKP. (2022-2024)

Intensief begeleidende opvang voor amv

Dit project is gericht op het organiseren van kleinschalige opvangvoorzieningen met intensieve begeleiding voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (voor circa 10-12 plaatsen) die een specifieke hulp- of begeleidingsvraag hebben. Met intensieve begeleiding willen we voorkomen dat amv die zorgelijk en overlastgevend gedrag vertonen verder afglijden. Intensieve begeleiding is bevorderlijk voor de gezonde ontwikkeling van de amv zelf. (1 januari 2022 tot 31 december 2025

Externe link Lees meer over Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)