Zes nieuwe AMIF-projecten

Op 1 januari 2022 zijn zes nieuwe AMIF-projecten gestart. De projecten hebben een looptijd van 1 tot 3 jaar.

Intensief Beschermde Opvang

Het project 'Intensief Beschermde Opvang (IBA)' gaat over het organiseren van intensief begeleidende opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Dat doen we door middel van kleinschalige opvangvoorzieningen met intensieve begeleiding (maximaal 10-12 plaatsen). Januari 2022 tot en met december 2022. 

Instrumenten tegengaan overlast amv

In het project 'Instrumenten tegengaan overlast amv' verbeteren we de veiligheid van bewoners en medewerkers in de amv-opvang. Dat gebeurt door implementatie van resultaten uit het eerdere AMIF-project ‘Amv met overlastgevend gedrag’ en de implementatie van resultaten uit het nieuwe project 'intensief Beschermde Opvang'. Januari 2022 tot en met december 2022. 

Internationaal kennisplatform

Bij het project 'Internationaal kennisplatform' gaat het om de bevordering van kennisuitwisseling tussen opvangorganisaties en partners in de EU. Januari 2022 tot en met december 2023. 

Fasegericht opleiden amv

Het project 'Fasegericht opleiden amv' is een voortzetting van het AMIF-project 'Cyclisch leren'. Het gaat hierbij om kennisoverdracht en ‘learning on the job’ bij amv-medewerkers. Januari 2022 tot en met december 2024. 

Duurzame en hybride opvanglocaties

Het doel van het project 'Duurzame en hybride opvanglocaties' is tweeledig. Het gaat enerzijds om het creëren van vernieuwende, hybride en flexibele opvangvormen. En anderzijds om het verduurzamen van locaties op het gebied van energieverbruik, circulariteit en biodiversiteit. Januari 2022 tot en met december 2024. 

Activering

Het project 'Activering' heeft drie onderdelen. Het eerste is het realiseren van sportvoorzieningen voor bewoners. Het tweede is het aanbieden van sport en activiteiten voor jongvolwassenen (18-25 jaar) in samenwerking met externe partijen. En de derde pijler is activering in de Intensief Beschermde Opvang door middel van een passend sportaanbod. Januari 2022 tot en met december 2024. 

Externe link Lees meer over Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

 Afgeronde AMIF-projecten

alt=""
© Kick Smeets

#Meedoen - samen aan de slag

In het project ‘Participatie en taal’ creëerde het COA voor bewoners een ruim en duurzaam participatie-aanbod op een centrale plek. Zo’n 40 azc's kregen een #Meedoen-balie waar het COA en lokale vrijwilligerscentrales vrijwilligerswerk en andere activiteiten aanbieden. Daarnaast boden we in dit project lessen Nederlands aan voor kansrijke asielzoekers.
Augustus 2019 tot en met december 2021.

Lees meer over Participatie en taal
Twee bewoners op fitnessapparatuur voor een fel groene muur met grafitti
© Mariette Carstens

Bewegen naar de toekomst

Het doel van het AMIF-project 'Bewegen naar de toekomst' was het fysiek en emotioneel welbevinden van bewoners door sport en beweging vergroten. Een bewoner die zich beter voelt, neemt meer regie over zijn eigen leven, ontwikkelt zichzelf en werkt actief aan de toekomst. 
Oktober 2019 tot en met oktober 2021.

Lees meer over Bewegen naar de toekomst
COA-medewerkers trainen rolmodellen
© COA - Training voor rolmodellen

Rolmodellen

In dit AMIF-project zette het COA rolmodellen in om statushouders in de opvang zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in Nederland. De rolmodellen – statushouders die al ingeburgerd zijn – deelden hun 'succesverhalen'. Ze vertelden over de mogelijkheden in Nederland en motiveerden statushouders om in de opvang al stappen te zetten. 
December 2019 tot en met november 2021. 

Lees meer over Rolmodellen
Statushouders in leslokaal volgen training VOORwerk
© Inge van Mill

VOORwerk: statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland

Met het AMIF-project VOORwerk wilde het COA de integratiekansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren. Door hen bewust te maken van cultuurverschillen en uit te rusten met zogeheten ‘soft skills’. VOORwerk bestond uit een driedaagse groepstraining die statushouders in alle azc’s konden volgen.
Mei 2016 tot 18 november 2020.

Lees meer over VOORwerk
Eritrese asielzoeker tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
© Kick Smeets

Participatie Eritreeërs: rekening houden met cultuurverschillen

Eritreeërs integreren en participeren moeilijker in Nederland dan andere groepen vluchtelingen. Het doel van het AMIF-project 'Partipatie van Eritreeërs' was de kansen van deze doelgroep op een succesvolle participatie en integratie vergroten en hun kwetsbaarheid verminderen.
November 2017 tot november 2020.

Lees meer over Participatie Eritreeërs