Externe link Lees meer over Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)
Eritrese bewoner
© COA

Alfabetisering

In het AMIF-project Alfabetisering richten we ons op statushouders die niet kunnen lezen en schrijven. We maken een nieuwe training voor NT2-docenten, zodat hun lessen beter aansluiten bij analfabete bewoners. Ook verbeteren we het COA-voorlichtingsmateriaal en ontwikkelen een checklist om te toetsen of voorlichtingsmateriaal geschikt is voor analfabeten.
September 2019 tot en met december 2021.

alt=""
© Kick Smeets

#Meedoen - samen aan de slag

In het project ‘Participatie en taal’ creëert het COA voor bewoners een ruim en duurzaam participatie-aanbod op een centrale plek. Zo’n 25 azc's hebben inmiddels een #Meedoen-balie waar het COA en lokale vrijwilligerscentrales vrijwilligerswerk en andere activiteiten aanbieden. Daarnaast bieden we in dit project lessen Nederlands voor kansrijke asielzoekers.
Augustus 2019 tot en met december 2021.

Lees meer over Participatie en taal
Twee bewoners op fitnessapparatuur voor een fel groene muur met grafitti
© Mariette Carstens

Bewegen naar de toekomst

Het doel van het AMIF-project 'Bewegen naar de toekomst' is het fysiek en emotioneel welbevinden van bewoners door sport en beweging vergroten. Een bewoner die zich beter voelt, neemt meer regie over zijn eigen leven, ontwikkelt zichzelf en werkt actief aan de toekomst. 
Oktober 2019 tot en met oktober 2021.

Lees meer over Bewegen naar de toekomst
COA-medewerkers trainen rolmodellen
© COA - Training voor rolmodellen

Rolmodellen

In dit AMIF-project zet het COA rolmodellen in om statushouders in de opvang (nog) beter voor te bereiden op hun toekomst in Nederland. De rolmodellen - statushouders die al ingeburgerd zijn - vertellen hun 'succesverhalen'. Ze vertellen over de mogelijkheden in Nederland en motiveren statushouders om in de opvang al stappen te zetten. In het project werken we samen met New Dutch Connections.
December 2019 tot en met november 2021. 

Lees meer over Rolmodellen

 Afgeronde AMIF-projecten

Statushouders in leslokaal volgen training VOORwerk
© Inge van Mill

VOORwerk: statushouders bereiden zich voor op werk in Nederland

Met het AMIF-project VOORwerk wilde het COA de integratiekansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren. Door hen bewust te maken van cultuurverschillen en uit te rusten met zogeheten ‘soft skills’. VOORwerk bestond uit een driedaagse groepstraining die statushouders in alle azc’s konden volgen.
Mei 2016 tot 18 november 2020.

Lees meer over VOORwerk
Eritrese asielzoeker tijdens lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij
© Kick Smeets

Participatie Eritreeërs: rekening houden met cultuurverschillen

Eritreeërs integreren en participeren moeilijker in Nederland dan andere groepen vluchtelingen. Het doel van het AMIF-project 'Partipatie van Eritreeërs' was de kansen van deze doelgroep op een succesvolle participatie en integratie vergroten en hun kwetsbaarheid verminderen.
November 2017 tot november 2020.

Lees meer over Participatie Eritreeërs
Woonunits in een azc
© COA

Flexibele maatschappelijk verankerde opvang

De flexibele opvangcapaciteit vergroten, het maatschappelijke draagvlak voor asielopvang vergroten en het welbevinden van onze bewoners versterken door activering en participatie. Dat wilden we bereiken met het AMIF-project 'Flexibele maatschappelijk verankerde opvang'. Een van de projectresultaten is de website Flexibelewoonoplossingen.nl.
September 2019 tot november 2020.

Lees meer op Flexibelewoonoplossingen.nl