#Meedoen-balies gaan door

Tijdens het project werd mogelijk gemaakt dat we ook na december 2021 doorgaan met #Meedoen. Azc's kunnen zelf verder met een #Meedoen-balie. Zoekt jouw organisatie vrijwilligers? Neem dan contact op met een azc in de buurt. Meer weten over het project #Meedoen? Bekijk de video!

Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving bevordert het welbevinden en de gezondheid van onze bewoners. Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Hierdoor neemt mogelijk ook het draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving toe. Vaker meedoen, het liefst in de directe omgeving van het azc, daar draaide het om in het AMIF-project ‘Participatie en taal’.

Breed participatie-aanbod

In het project ‘Participatie en taal’ wilden we het volgende realiseren:

  • een breder participatie-aanbod voor bewoners, met onder andere: vrijwilligerswerk, activiteiten gericht op sport, recreatie en taal, en toeleiding naar betaald werk
  • in 36 azc’s een #Meedoen-balie: een centrale plek in het azc waar we vrijwilligerswerk en activiteiten aanbieden
  • lessen Nederlands voor kansrijke asielzoekers op de procesopvanglocaties
  • trainingen en groepsbijeenkomsten voor COA-medewerkers, medewerkers van vrijwilligerscentrales en overige belangstellenden over het thema participatie 
Vrijwilligers aan de slag
© Aan de slag

Aan de Slag

Van 2018 tot eind 2019 liep het project ‘Aan de Slag’. Aan de Slag was een methode om bewoners van azc’s te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Aan het project deden ruim 20 azc’s mee. Lokale projectteams koppelden zoveel mogelijk bewoners aan vrijwilligersklussen in de gemeente. Denk aan onderhoud van wijktuintjes of activiteitenbegeleiding in de zorg.

Vervolg op ‘Aan de Slag’

Het project Participatie en taal was een vervolg op Aan de Slag. We maakten gebruik van het bestaande programma en de Aan de Slag-toolkit. Zo'n 40 azc’s deden mee aan het project. Daarvan waren er 20 al bekend met Aan de Slag. In het vervolgproject Participatie en taal legden we een aantal nieuwe accenten:

  • naast vrijwilligerswerk ook andere participatie-activiteiten aanbieden (gericht op sport, recreatie en taal)
  • de participatie van vrouwen en kwetsbare groepen extra stimuleren
  • voor azc’s een leidraad participatie en praktische handvatten ontwikkelen
  • de samenwerking met gemeenten en lokale organisaties uitbreiden

Samenwerkingspartners

Het COA werkte in het project 'Participatie en taal' net als bij 'Aan de Slag' samen met Vereniging NOV en Pharos.

Externe link Het project ‘Participatie en taal’ werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)