Huisvesting vergunninghouders

Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, stromen ze uit naar gemeenten. Die krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Binnen die taakstelling koppelen een vergunninghouder zoveel mogelijk aan een gemeente waar voor hem de beste kansen liggen voor integratie en participatie. Dat doen we op basis van zijn opleiding en werkervaring.

Taakstelling huisvesting amv

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met een verblijfsvergunning  in de kleinschalige opvang van Stichting Nidos tellen sinds 1 januari 2016 mee voor de taakstelling van gemeenten. Meer informatie: taakstelling huisvesting amv.

Woningcorporatie

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. We stellen voor elke vergunninghouder een persoonlijk profiel op. Deze, en andere informatie, delen we met gemeenten in het Taakstelling Volg Systeem. Op basis van dat persoonlijk profiel kunnen gemeenten passende woonruimte zoeken voor de vergunninghouder. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes vindt u dan ook veel praktische informatie over de huisvesting van vergunninghouders. 

Alleenstaande minderjarige vergunninghouders

Amv met een verblijfsvergunning worden opgevangen in woongroepen van stichting Nidos. Ze tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling.

Alternatieve huisvestingsmogelijkheden

Om de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten te bevorderen, kunnen gemeenten in 2016 de vergunninghouders ook huisvesten in niet-reguliere woningen via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Ook deze gva-huisvesting telt mee voor de taakstelling. Daarnaast kunnen vergunninghouders zelf tijdelijke huisvesting regelen via de logeerregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de COA Informatielijn: 088-7157001.

Het COA gebruikt het Taakstelling Volg Systeem (TVS) voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten. Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten. Het COA zet het klantprofiel van vergunninghouders in het TVS. Daarin staat informatie over opleiding, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma’s in de opvang.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met een verblijfsvergunning in de kleinschalige opvang van Stichting Nidos tellen sinds 1 januari 2016 mee voor de taakstelling van gemeenten.

Om welke amv gaat het?

De groep amv die gemeenten direct mogen meetellen voor de taakstelling zijn:

  • amv van 15 jaar en ouder met een verblijfsvergunning in de kleinschalige opvang (kso) van Nidos

Direct meetellen geldt dus niet voor:

Het gva vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat het Kabinet sloot met de VNG en heeft tot doel de uitstroom van de azc’s te versnellen. Zo komen er reguliere plaatsen vrij voor vluchtelingen. De geplaatste vergunninghouders kunnen bovendien eerder beginnen met hun inburgering en integratie in de Nederlandse samenleving.

Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering (1 oktober 2017) wordt de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige statushouders niet langer via het COA uitbetaald. Vanaf 1 oktober 2017 keert het Gemeentefonds de bijdrage uit.

Achterstallige aanvragen

Gemeenten hebben tot 31 maart 2018 de tijd om achterstallige aanvragen voor maatschappelijke begeleiding in te dienen. Het COA informeert gemeenten over de nog openstaande declaraties en stuurt deze (opnieuw) aan gemeenten toe ter controle.

De regering vindt het belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen. Daarom is de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ingevoerd. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de bouw van woningen en de verbouw van bijvoorbeeld kantoren tot woonvoorzieningen. Hierdoor wordt de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit azc's naar woningen versneld.