Huisvesting vergunninghouders

Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning hebben ontvangen, stromen ze uit naar gemeenten. Die krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Binnen die taakstelling koppelen we een vergunninghouder aan een gemeente waar voor hem de beste kansen liggen voor integratie en participatie. Dat doen we op basis van zijn opleiding en werkervaring.

Woningcorporatie

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. We stellen voor elke vergunninghouder een persoonlijk profiel op. Deze, en andere informatie, delen we met gemeenten in het Taakstelling Volg Systeem. Op basis van dat persoonlijk profiel kunnen gemeenten passende woonruimte zoeken voor de vergunninghouder. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes vindt u dan ook veel praktische informatie over de huisvesting van vergunninghouders. 

Alleenstaande minderjarige vergunninghouders

Amv met een verblijfsvergunning worden opgevangen in woongroepen van stichting Nidos. Ze tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling.

Alternatieve huisvestingsmogelijkheden

Om de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten te bevorderen, kunnen gemeenten in 2016 de vergunninghouders ook huisvesten in niet-reguliere woningen via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Ook deze gva-huisvesting telt mee voor de taakstelling.

Daarnaast kunnen vergunninghouders zelf tijdelijke huisvesting regelen via de het logeerregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt terecht bij helpdeskuitvoering@coa.nl of 0800 023 80 23.

Daarnaast biedt OTAV, een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, de VNG en het COA ondersteuning op maat onder meer met regionale accountmanagers en experts: otav@vng.nl of 070 37 38 398.

Ook Aedes, en Platform Opnieuw Thuis bieden veel informatie over de huisvesting en begeleiding van vergunninghouders.
Platform Opnieuw Thuis kan u bijvoorbeeld helpen bij het maken van een probleemanalyse of diagnose van de woningmarkt, het opstellen van een actieplan of het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen: postbus@opnieuwthuis.nl of 06 5280 9396.

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is.

Tijdelijke huisvesting in het kader van het gva betekent dat de huisvesting niet bestemd of geschikt is voor permanente bewoning, maar alleen voor tijdelijke huisvesting. Er zit dan ook geen woonbestemming op. Een tijdelijke gva woonruimte kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

Wanneer een vergunninghouder wordt gekoppelt aan een gemeente levert het COA daarbij een persoonsprofiel aan. Op basis van dat profiel zoekt de gemeente passende huisvesting. Voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten gebruikt het COA  het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten.

Het COA draagt sinds 1 januari 2013 zorg voor de verdeling en uitbetaling van de vergoeding die bestemd is voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielgerechtigden die vanaf deze datum hun asielstatus hebben verkregen.

Ook nareizende gezinsleden die vanaf 1 januari 2013 een verblijfsvergunning hebben verkregen komen in aanmerking voor deze vergoeding.

De regering vindt het belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen. Daarom is de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ingevoerd. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de bouw van woningen en de verbouw, van bijvoorbeeld kantoren, tot woonvoorzieningen. Hierdoor wordt de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit azc's naar woningen versneld.