Huisvesting vergunninghouders

Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning hebben ontvangen, stromen ze uit naar gemeenten. Die krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Binnen die taakstelling koppelen we een vergunninghouder aan een gemeente waar voor hem de beste kansen liggen voor integratie en participatie. Dat doen we op basis van zijn opleiding en werkervaring.

Woningcorporatie

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. We stellen voor elke vergunninghouder een persoonlijk profiel op. Deze, en andere informatie, delen we met gemeenten in het Taakstelling Volg Systeem. Op basis van dat persoonlijk profiel kunnen gemeenten passende woonruimte zoeken voor de vergunninghouder. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes vindt u dan ook veel praktische informatie over de huisvesting van vergunninghouders. 

Alleenstaande minderjarige vergunninghouders

Amv met een verblijfsvergunning worden opgevangen in woongroepen van stichting Nidos. Ze tellen mee voor de gemeentelijke taakstelling.

Alternatieve huisvestingsmogelijkheden

Om de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten te bevorderen, kunnen gemeenten in 2016 de vergunninghouders ook huisvesten in niet-reguliere woningen via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Ook deze gva-huisvesting telt mee voor de taakstelling.

Daarnaast kunnen vergunninghouders zelf tijdelijke huisvesting regelen via de logeerregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de COA-informatielijn: 088-7157001.

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is.

Tijdelijke huisvesting in het kader van het gva betekent dat de huisvesting niet bestemd of geschikt is voor permanente bewoning, maar alleen voor tijdelijke huisvesting. Er zit dan ook geen woonbestemming op. Een tijdelijke gva woonruimte kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet inburgering (1 oktober 2017) wordt de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige statushouders niet langer via het COA uitbetaald. Vanaf 1 oktober 2017 keert het Gemeentefonds de bijdrage uit.

Achterstallige aanvragen

Gemeenten hebben tot 31 maart 2018 de tijd om achterstallige aanvragen voor maatschappelijke begeleiding in te dienen. Het COA informeert gemeenten over de nog openstaande declaraties en stuurt deze (opnieuw) aan gemeenten toe ter controle.

Wanneer een vergunninghouder wordt gekoppeld aan een gemeente levert het COA daarbij een persoonsprofiel aan. Op basis van dat profiel zoekt de gemeente passende huisvesting. Voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten gebruikt het COA  het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten.

De regering vindt het belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen. Daarom is de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ingevoerd. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de bouw van woningen en de verbouw, van bijvoorbeeld kantoren, tot woonvoorzieningen. Hierdoor wordt de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit azc's naar woningen versneld.