Huisvesting vergunninghouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, verhuizen naar eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Gemeenten ontvangen hiervoor halfjaarlijks een taakstelling van het Rijk. We koppelen onze bewoners aan gemeenten op basis van die taakstelling

Woningcorporatie

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. We stellen voor iedere vergunninghouder een informatieprofiel op waarmee de gemeente hem kan koppelen aan geschikte woonruimte. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes vindt u dan ook veel praktische informatie over de huisvesting van vergunninghouders. 

Alleenstaande minderjarige vergunninghouders

Amv die een verblijfsvergunning hebben, worden opgevangen in woongroepen van stichting Nidos. Ze tellen mee voor de taakstelling van de gemeente.

Alternatieve huisvestingsmogelijkheden

Om de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten te bevorderen, kunnen gemeenten in 2016 de vergunninghouders ook huisvesten in niet-reguliere woningen via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Ook deze gva-huisvesting telt mee voor de taakstelling.

Daarnaast kunnen vergunninghouders zelf tijdelijke huisvesting regelen via de het logeerregeling.

Taakstelling Volg Systeem

Voor de onderlinge samenwerking tussen het COA en gemeenten is er het Taakstelling Volg Systeem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt terecht bij helpdeskuitvoering@coa.nl (0800 023 80 23). Ook het Ondersteuningteam Asielzoekers en Vergunninghouders OTAV, Aedes en Platform Opnieuw Thuis bieden veel informatie over de huisvesting en begeleiding van vergunninghouders.

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is.

Tijdelijke huisvesting in het kader van het gva betekent dat de huisvesting niet bestemd of geschikt is voor permanente bewoning, maar alleen voor tijdelijke huisvesting. Er zit dan ook geen woonbestemming op. Een tijdelijke gva woonruimte kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

Het COA draagt sinds 1 januari 2013 zorg voor de verdeling en uitbetaling van de vergoeding die bestemd is voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielgerechtigden die vanaf deze datum hun asielstatus hebben verkregen.

Ook nareizende gezinsleden die vanaf 1 januari 2013 een verblijfsvergunning hebben verkregen komen in aanmerking voor deze vergoeding.

Wanneer een vergunninghouder wordt gekoppelt aan een gemeente levert het COA daarbij een persoonsprofiel aan. Op basis van dat profiel zoekt de gemeente passende huisvesting. Voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten gebruikt het COA  het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten.

De regering vindt het belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen. Daarom is de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders ingevoerd. Hiermee kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de bouw van woningen en de verbouw, van bijvoorbeeld kantoren, tot woonvoorzieningen. Hierdoor wordt de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit azc's naar woningen versneld.