Locaties voor jongeren

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers onder 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. Ze komen alleen, of samen met andere kinderen en/of 'vreemde' volwassenen, naar Nederland en vragen hier asiel aan.

Amv tot 15 jaar worden direct door de voogdij-instelling Stichting Nidos in een opvanggezin geplaatst. In principe blijven de kinderen daar wonen tot ze meerderjarig zijn. Voor minderjarige asielzoekers vanaf 15 jaar biedt het COA veilige opvang met speciale begeleiding. Kinderen van 13-14 jaar worden wanneer Nidos ze niet direct in een opvanggezin kan plaatsen, ook opgevangen door het COA. Alle jongeren in de opvang van het COA vallen onder voogdij van Stichting Nidos.

Procesopvanglocatie

Alleenstaande vreemdelingen van 15 tot en met 17 jaar worden na binnenkomst in Nederland opgevangen in een speciale procesopvanglocatie voor amv (pol-amv). Ze doorlopen net als volwassen asielzoekers de rust- en voorbereidingstijd (rvt) en de algemene asielprocedure (AA). Ze worden daarin bijgestaan door VluchtelingenWerk Nederland en hun jeugdbeschermer van Stichting Nidos. Ze verblijven hier maximaal 7 weken.

Na afronding van de AA worden amv die een verblijfsvergunning hebben verkregen zo snel mogelijk opgevangen door Nidos. Jongeren die na de AA nog geen vergunning hebben, worden geplaatst in een kleine woonvoorziening onder verantwoordelijkheid van het COA.

Kleine woonvoorziening in regio’s

Vanaf 1 januari 2016 worden voor de opvang van alleenstaande jongeren kleine woonvoorzieningen ingericht (kwv) met een maximale opvangcapaciteit voor 16-20.  Deze kwv zijn georganiseerd in regio’s met een totale opvangcapaciteit van maximaal 100 personen binnen een doorsnede van ongeveer 15 km. Een kwv kan zich op het terrein van een azc bevinden of daarbuiten.

Een amv wordt in principe gedurende het verblijf in de COA-opvang, en waar mogelijk ook bij (over-)plaatsing in of naar de opvang van Nidos, niet uit de regio verplaatst. Zo blijft de continuïteit van zorg, onderwijs en ketenactiviteiten zoveel mogelijk geborgd. Wanneer amv 17,5 zijn, stromen ze door naar een kleine woonvoorziening op het terrein van een asielzoekerscentrum (azc) zodat zij, wanneer ze wanneer ze 18 jaar zijn, makkelijk in het azc kunnen instromen.

Begeleiding en dagbesteding

In de kleine woonvoorziening zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA aanwezig. Zij begeleiden de minderjarige bewoners en bereiden hun voor op hun toekomst. Dat kan zowel terugkeer zijn als integratie.

Centraal in de begeleiding van de jongeren staat de ontwikkeling van vaardigheden. Het COA heeft hiervoor een speciale methodiek ontwikkeld die handvatten biedt voor de mentoren om samen met de jonge vreemdeling zijn competenties te versterken. 

Alle jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Afhankelijk van de lokale mogelijkheden kunnen jongeren deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten.

Beschermde opvang

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vormen een kwetsbare groep voor mensensmokkel en mensenhandel.  Jongeren waarbij op basis van ervaringen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is vastgesteld dat het risico op verdwijning groot is,  verblijven in de beschermde opvang. Zij worden intensief begeleid om hun veiligheid te vergroten.

Overgangssituatie

Vanaf januari 2016 is gestart met het geleidelijk uitplaatsen van de groep amv met een verblijfsvergunning naar de Nidos-opvang. Er zijn nog niet voldoende plekken bij het Nidos beschikbaar. Daarom vangt het COA in 2016 nog tijdelijk amv met een verblijfsvergunning op. De amv met vergunning verblijven op een campus of externe locatie.