Locaties voor jongeren

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers onder 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een voogd. Ze komen alleen, of samen met andere kinderen en/of 'vreemde' volwassenen, naar Nederland en vragen hier asiel aan.

Voogdij-instelling Stichting Nidos plaatst amv tot 15 jaar direct in een opvanggezin. In principe blijven de kinderen daar wonen tot ze meerderjarig zijn. Voor minderjarige asielzoekers vanaf 15 jaar biedt het COA veilige opvang met speciale begeleiding. Kinderen van 13-14 jaar worden wanneer Nidos ze niet direct in een opvanggezin kan plaatsen, ook opgevangen door het COA. Alle amv in de opvang van het COA vallen onder voogdij van Stichting Nidos.

Procesopvanglocatie

Alleenstaande vreemdelingen worden na binnenkomst in Nederland opgevangen in een speciale procesopvanglocatie voor amv (pol-amv). Ze doorlopen net als volwassen asielzoekers de rust- en voorbereidingstijd (rvt) en de algemene asielprocedure (AA). Ze worden daarin bijgestaan door VluchtelingenWerk Nederland en hun jeugdbeschermer van Stichting Nidos. Ze verblijven hier totdat ze de algemene asielprocedure hebben doorlopen.

Na afronding van de AA worden amv die een verblijfsvergunning hebben verkregen zo snel mogelijk opgevangen door Nidos. Jongeren die na de AA (nog) geen vergunning hebben, worden geplaatst in een kleine woonvoorziening onder verantwoordelijkheid van het COA.

Kleine woonvoorziening in regio’s

Het COA vangt alleenstaande jongeren wins procedure langer duurt, of die niet geen verblijfsvergunning krijgen, op in kleine woonvoorzieningen (kwv) ingericht met een maximale opvangcapaciteit voor 16 tot 20 jongeren. Een kwv kan zich op het terrein van een azc bevinden of daarbuiten.

Een amv wordt in principe gedurende het verblijf in de COA-opvang, en waar mogelijk ook bij (over-)plaatsing in of naar de opvang van Nidos, niet uit de regio verplaatst. Zo blijft de continuïteit van zorg, onderwijs en ketenactiviteiten zoveel mogelijk geborgd. Wanneer amv 17,5 zijn en over voldoende competenties beschikken, stromen ze door naar een kleine woonvoorziening op het terrein van een asielzoekerscentrum (azc). Zo kunnen zij wanneer ze 18 jaar zijn, makkelijk in het azc instromen.

Begeleiding en dagbesteding

In de kleine woonvoorziening buiten het azc zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA aanwezig. Zij begeleiden de minderjarige bewoners en bereiden hen voor op de toekomst: terugkeer naar het land van herkomst of uitstroom naar Nidos (als de amv een vergunning krijgen).

Centraal in de begeleiding van de jongeren staat de ontwikkeling van vaardigheden en het toekomstperspectief. Het COA heeft hiervoor een speciale methodiek ontwikkeld die handvatten biedt voor de mentoren om samen met de jonge vreemdeling zijn competenties te versterken. 

Alle jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Ook kunnen zij deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten.

Beschermde opvang

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vormen een kwetsbare groep voor mensensmokkel en mensenhandel.  Jongeren waarbij op basis van ervaringen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Nidos is vastgesteld dat het risico op verdwijning groot is, verblijven in de beschermde opvang. Zij worden intensief begeleid om hun veiligheid te vergroten.