Sinds oktober 2023 verblijven er meer dan 2000 mensen in de opvanglocatie, het maximum aantal dat in de bestuursovereenkomst is vastgesteld. Dat leidde volgens de gemeente Westerwolde tot onaanvaardbare situaties, zowel binnen als buiten de poorten van Ter Apel. Tijdens de zitting heeft het COA aangegeven het ook zeer te betreuren dat het maximumaantal wordt overschreden en zich bewust te zijn van de impact daarvan op de bewoners en de medewerkers van de opvanglocatie.

Tekort opvangplekken loopt op

Er zijn een paar redenen voor het feit dat er in Ter Apel meer mensen worden opgevangen dan 2000. Op de eerste plaats is het aantal asielaanvragen al enige tijd hoger dan voorgaande jaren. Daarnaast zitten er nog steeds te veel vergunninghouders te lang in de asielopvang en sluiten veel noodopvanglocaties komende maanden de deuren. Hierdoor is er nauwelijks doorstroming vanuit Ter Apel mogelijk en loopt de bezetting op. Het COA kan hier zelf niets aan veranderen, terwijl we er wel op aangesproken worden. Het oordeel van de rechtbank is desalniettemin dat het COA zich aan de grens van 2000 personen moet houden.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: "Het is een zeer complex vraagstuk en we werken keihard aan oplossingen, maar we hebben hierbij de hulp van medeoverheden nodig. Alleen door in samenwerking met gemeenten meer opvangplekken in het land te creëren komen we uit deze problematiek.”

Werken aan oplossingen

Het COA blijft de komende tijd keihard werken aan oplossingen. Daarnaast is de hoop gevestigd op de Spreidingswet, die de verspreiding van asielzoekers over Nederland wettelijk voorschrijft. Hoewel gemeenten vanaf februari 9 maanden de tijd krijgen om aan hun opgave te voldoen, is de hoop dat we al eerder effecten van de wet gaan zien.