Meedoen in de maatschappij

De nieuwe Wet inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment dat het COA de inburgeringsplichtige aan de gemeente koppelt.

Doorlopende inburgering

Het is van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met activiteiten gericht op integratie en participatie. Het nieuwe stelsel zet daarom in op een doorlopende (inburgerings)lijn vanuit de COA-opvang naar gemeenten. Conform de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in april 2020, spraken de VNG, SZW en het COA over de samenwerking. Het ging over de volgende onderdelen:

  • voorinburgering in het azc
  • Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP), zolang de statushouder nog in het azc verblijft
  • klantprofiel in het Taakstellingvolgsysteem (TVS)
  • warme overdracht van het COA naar de gemeente
Video over vroege integratie en participatie bij het COA

Samenwerking volgens 3 scenario’s

De samenwerking is uitgewerkt in 3 scenario’s. Deze scenario’s bieden het kader voor de samenwerkingsafspraken tussen het COA en gemeenten:

  1. De gemeente start na koppeling snel – al vóór daadwerkelijke huisvesting – met de voorbereiding op en het uitvoeren van het reguliere inburgeringstraject. De statushouder volgt dan geen programma Voorinburgering bij het COA.
  2. De gemeente start tijdens verblijf in het azc met de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP). De statushouder volgt in principe het programma Voorinburgering bij het COA. Het reguliere inburgeringstraject start na de verhuizing naar de gemeente.
  3. De gemeente start na de verhuizing naar de gemeente met het reguliere inburgeringstraject (inclusief Brede intake). De statushouder volgt in principe het programma Voorinburgering bij het COA.

Op de website van de VNG staat de notitie waarin de samenwerkingsafspraken uitgebreid staan beschreven. Vragen over de notitie? Mail dan naar inburgering@vng.nl.

Handreiking in de maak

Om zowel het COA als gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van deze 3 scenario’s, publiceren de VNG, Divosa en het COA deze zomer een handreiking. Hierin staan handvatten om deze scenario’s in de praktijk te brengen. Op dit moment zijn er informatiebijeenkomsten voor medewerkers van gemeenten en het COA waar ruimte is om vragen te stellen over de praktische invulling van de nieuwe samenwerking. 

Wat betekenen de samenwerkingsafspraken voor gemeenten?

Goede communicatie en samenwerking tussen het COA en gemeenten is essentieel voor een doorlopende lijn vanuit de COA-opvang naar de gemeente. De scenario’s bieden gemeenten en het COA een kader waarbinnen zij hier afspraken over kunnen maken. Welke scenario het beste past, is een keuze voor de gemeente en kan per inburgeringsplichtige verschillen. Op deze manier is maatwerk mogelijk en bewerkstelligen we een zo goed mogelijke start van de inburgering.

Meer over veranderopgave inburgering op Divosa.nl