Belangrijke uitgangspunt bij ons onderzoek is dat woningen die het COA gebruikt geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en dat woningen flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. Dit onderzoek doen we in aansluiting op het Programma Flexibilisering Asielketen. Het ministerie van JenV en de uitvoeringsorganisaties (COA, IND, DT&V, KMar, Politie en DJI), werken in dit programma samen met gemeenten, VNG, SZW, BZK, OCW, IPO en diverse maatschappelijke organisaties. We richten ons in het onderzoek op opvangvormen die snel op- en afschaalbaar zijn in tijden van groei en krimp. Op die manier levert woningbouw voor asielzoekers op meerdere manieren meerwaarde op. Voor de samenleving en voor asielzoekers.

Oplossing voor bredere maatschappelijke woonopgave

Asielzoekers behoren tot een veel grotere groep spoedzoekers op de woningmarkt, waaronder arbeidsmigranten, studenten of statushouders. Spoedzoekers hebben op korte termijn woonruimte nodig en vaak maar voor een bepaalde periode. En er is, net als bij azc’s, sprake van een permanente tijdelijkheid, alleen de doelgroepen fluctueren. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijke (woon)opgave.

  • Woonunits in een azc
    Voorbeeld van flexibele woonoplossing in azc Grave © COA

Bestaande flexibele woonoplossingen

Maarten Schaepman van het COA: “De eerste stap in ons onderzoek was het in kaart brengen van bestaande flexibele woonoplossingen. De prijsvraag A home Away From Home uit 2016 gaf de uitgangspunten. Uit de inzendingen voor deze prijsvraag is een selectie gemaakt van kansrijke oplossingen, aangevuld met verschillende woningen uit het huidige marktaanbod. De woonoplossingen staan op een voorlopige website: Flexibelewoonoplossingen.nl. Deze website is nog in ontwikkeling, maar is al wel te gebruiken door medewerkers van het COA en enkele betrokken gemeenten en corporaties. Het geeft een fantastisch overzicht van wat er allemaal mogelijk is qua woningtype in een azc.”

Selectie kansrijke oplossingen

Bij de volgende stap in ons onderzoek hebben we een aantal kansrijke oplossingen geselecteerd die we mogelijk in een azc kunnen gebruiken. Voor een goed onderbouwde keuze voor pilotprojecten nodigde het COA daarom een aantal experts uit. De Rijksbouwmeester, enkele gemeenten en corporaties, Aedes, het expertisecentrum Flexwonen en enkele COA-collega’s gaven ons advies. Belangrijke punten waren:

  • richt je met pilots op vernieuwende concepten
  • diverse gemeenten en corporaties hebben veel ervaring met flexwonen
  • er ligt een kans voor zowel het COA als gemeenten in de transformatie van bestaande gebouwen voor flexwonen

Woonconcepten voor azc's in Grave en Amsterdam

“Voor 2 azc’s, in Grave en Amsterdam, maken we nu variantenstudies om de beste woonoplossing te kiezen voor deze specifieke locaties,” legt Schaepman uit. “Deze woonconcepten werken we uit in een schetsontwerp en een installatietechnisch concept. En we besteden in de plannen aandacht aan de buitenruimte en de verbinding van het azc met de nabije omgeving. Op die manier onderzoeken we hoe het toevoegen van flexwoningen in een azc een meerwaarde kan zijn voor de omgeving.”

Voor meer informatie

Wil je meer weten over flexibele woonoplossingen in een azc, over de website met voorbeelden of over de variantstudies voor de azc’s in Amsterdam en Grave? Neem contact op met Maarten Schaepman.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europese Migratie en Integratiefonds (AMIF).