Maatschappelijk belang van het onderzoek

Onderzoek kan waardevolle informatie opleveren die van maatschappelijk belang is. Helaas beschikken we niet over voldoende capaciteit voor de begeleiding van alle onderzoekers die een voorstel bij ons indienen. Bovendien hebben onze bewoners recht op een veilige en rustige woonomgeving. We zijn dan ook terughoudend om bewoners te benaderen voor interviews.

Daarom maken we bij elk onderzoeksvoorstel een zorgvuldige afweging of we eraan kunnen bijdragen. De impact op de persoonlijke leefsfeer van de bewoners telt daarin ook mee. Bewoners kunnen niet actief worden benaderd voor deelname; ze kunnen zich alleen zelf aanmelden naar aanleiding van een algemene oproep. Het interviewen van minderjaren is vanwege hun kwetsbare positie niet mogelijk. We werken niet mee aan onderzoeken met een commercieel doel.

Voorwaarden

We nemen aanvragen voor medewerking aan een onderzoek alleen in behandeling wanneer wordt voldaan aan  de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een onderzoek op wetenschappelijk niveau
  • het onderzoek gaat over het werk van het COA: de opvang van asielzoekers en de begeleiding bij het vormgeven van een toekomst in Nederland of het land van herkomst
  • de gevraagde informatie is niet in (andere) openbare bronnen te vinden (zoals internet en publicaties)
  • de student of onderzoeker is minimaal 18 jaar
  • bewoners die aan het onderzoek meewerken, worden in hun eigen taal geïnformeerd

Persoonsgegevens

Onderzoekers ondertekenen een verklaring dat ze met vertrouwelijke informatie omgaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Aanvraag indienen voor wetenschappelijk onderzoek

Om een goede beslissing te kunnen nemen, hebben we zo veel mogelijk informatie over het onderzoek nodig. Bijvoorbeeld over het doel en de onderzoeksmethode. Deze informatie lever je bij ons aan via een aanvraagformulier. Je vraagt dit formulier op door een mail te sturen naar info@coa.nl o.v.v. 'onderzoek'. Het ingevulde formulier stuur je terug, samen met:  

  • een gedetailleerde onderzoeksopzet
  • de te gebruiken vragenlijst(en)

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. Je aanvraag moet minimaal 4 weken voor de gewenste startdatum bij ons binnen zijn. Dan hebben wij voldoende tijd om het voorstel te beoordelen. En, bij een positieve beslissing, personele capaciteit te reserveren en voorbereidingen te treffen.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de behandeling van het verzoek.