Landelijke en provinciale regietafels

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting vergunninghouders en integratie en participatie. De partijen informeren elkaar onder meer over de asielinstroom en -uitstroom, de bezetting bij het COA en het op- en afschalen van opvanglocaties, en de status van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders.  

Provinciale regietafels

Naast de landelijke regietafel zijn er provinciale of regionale regietafels waar de uitvoering van afspraken regionaal wordt besproken. Deze regietafels worden gecoördineerd door de Rijksheren (commissarissen van de Koning).

Proces landelijke regietafel

Het uitgangspunt is dat de landelijke regietafel vier keer per jaar bijeenkomt. De ministeries van BZK en JenV verzorgen het secretariaat en bereiden de agenda voor in samenwerking met SZW en adviseurs van de andere vaste gesprekspartners. 

Samenstelling landelijke regietafel

Vaste deelnemers van de landelijke regietafel zijn:

  • Minister van BZK, Kajsa Ollongren (voorzitter LRT);
  • Minister van SZW, Wouter Koolmees;
  • Staatssecretaris van JenV, Ankie Broekers-Knol;
  • Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij BZK, Chris Kuijpers;
  • Directeur Samenleving en Integratie / plv. directeur-generaal bij SZW, Mark Roscam Abbing;
  • Directeur-generaal Migratie bij JenV, Anneke van Dijk;
  • Bestuurders van de VNG;
  • Bestuurders van het Interprovinciaal Overleg (IPO);
  • Commissaris van de Koning in Drenthe (vertegenwoordiger van de Rijksheren), Jetta Klijnsma; 
  • Bestuursvoorzitter van het COA, Milo Schoenmaker.

Afhankelijk van de agenda worden andere partijen uitgenodigd, zoals het ministerie van OCW of VWS, onderzoekspartijen of andere uitvoeringsorganisaties.

Ontstaan landelijke regietafel

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een verhoogde asielinstroom. Het Rijk en andere overheden sloten het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Daarin werd ook afgesproken om de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom op te richten. In 2017 kreeg de tafel een bredere scope en veranderde de naam in Landelijke Regietafel Migratie & Integratie.