Veiligheid en maatregelen

De zorg voor een veilige leefomgeving heeft bij het COA hoge prioriteit. We besteden dan ook veel aandacht aan het voorkomen van onveilige situaties en incidenten. Zo ontvangen bewoners bij aankomst op de locatie een map met informatie over onder meer de Nederlandse waarden en normen en de participatieverklaring. Ze ondertekenen bovendien de COA-huisregels waarin, met verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet, staat dat discriminatie, intimidatie en geweld niet getolereerd worden.

Wanneer bewoners de regels overtreden, volgen maatregelen. Deze variëren van het voeren van een correctiegesprek tot het inhouden van weekgeld of andere verstrekkingen. In het uiterste geval volgt (tijdelijke) ontzegging van de opvang.

Aanpak overlastgevers

De aanpak van overlastgevers omvat onder andere:

  • Discriminatie, bedreiging of intimidatie, bijvoorbeeld van medebewoners, wordt aangemerkt als een vorm van agressie en  geweld tegen personen. Bij de hierop te nemen maatregelen vormt de ontzegging van de opvang voor de duur van minimaal een week het uitgangspunt.
  • Bij overlastgevers die een kleine kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsstatus, wordt de procedure versneld in gang gezet zodat eerder aan een (gedwongen) terugkeer kan worden gewerkt.

Overlastgevende asielzoekers kunnen terecht in een extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl). In de ebtl is plek voor circa 50 asielzoekers die overlast geven in een azc, maar wel recht hebben op opvang. In deze speciale opvang gelden strengere huisregels.

(Vermoedelijk) strafbare feiten

  • Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) strafbare feiten, melden wij dat altijd bij de politie. Ook stimuleren COA-medewerkers het slachtoffer om aangifte te doen. Een COA-medewerker kan niet namens een slachtoffer aangifte doen; als hij getuige is geweest van een incident kan hij wel aangifte doen in die hoedanigheid van getuige. We zorgen vanuit elke locatie voor korte lijnen met de plaatselijke politie. De wijkagent vervult hierin een spilfunctie.
  • Er is in de aangescherpte aanpak een scherpere verwijzing opgenomen naar de Veilige Publieke Taak (VPT). Dit betekent dat wanneer agressie of geweld zich richt tegen COA-personeel of andere medewerkers met een publieke taak, dit geldt als een strafverzwarende omstandigheid.
  • Het doen van aangifte staat het opleggen van maatregelen door het COA niet in de weg.