Besluitvormingsproces

De eerste contacten tussen het COA en een gemeente over een nieuwe locatie verlopen meestal via een vastgoedregisseur van het COA. In een oriënterend gesprek verkennen we samen de mogelijkheden voor de vestiging van een azc. Pas wanneer het college van burgemeester en wethouders een voorlopig positief standpunt inneemt, dient het COA een formeel verzoek in bij de gemeente. Op verzoek van het college kunnen we een rol spelen bij de toelichting van het verzoek bij het presidium, het seniorenconvent, de fractievoorzitters of de gehele gemeenteraad.

Bestuursovereenkomst

Voor elke opvanglocatie maken we met de gemeente afspraken over onder meer het aantal opvangplaatsen, de bestaansduur van de opvang, de overlegstructuur, het onderwijs, de gezondheidzorg, de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de financiering. Deze afspraken leggen we vast in de bestuursovereenkomst tussen de gemeenten en het COA.

Communicatie over de vestiging van een azc

Bij de vestiging van een nieuwe opvanglocatie zijn veel partijen betrokken met soms uiteenlopende belangen. Tot de datum van ingebruikname van de opvanglocatie is de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie hierover met haar inwoners. We adviseren gemeenten inzicht te verwerven in de standpunten van de verschillende belanghebbenden en inwoners vroeg in het proces te betrekken.

Daarbij ondersteunen we een gemeente. Zo zijn we aanwezig op informatiebijeenkomsten die een gemeente organiseert voor omwonenden en andere belangstellenden. De projectregisseur, de unitmanager en de communicatieadviseur van het COA kunnen vanuit hun afzonderlijke vakgebieden aan de gemeente informatie verstrekken en advies geven. 

Geïnteresseerden kunnen op deze website al veel informatie vinden over de dagelijkse praktijk in en rond een azc.

Bouw

Wanneer de bestuursovereenkomst is ondertekend, vraagt het COA een bouwvergunning aan op basis van het bouwplan. Nadat die vergunning is verleend, start de bouw.

Duurzaam

Duurzaamheid is het uitgangspunt bij zowel nieuwbouw als verbouw. We kiezen voor onderhoudsarm bouwmateriaal en laag energieverbruik. We kijken ook hoe locaties maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren voor de omgeving, zowel tijdens ons verblijf als na ons vertrek. Dit doen we bijvoorbeeld door locaties zo te (ver)bouwen dat ze na ons vertrek zijn te gebruiken voor een ander doel zoals een vakantiepark of een woonwijk. 

Meer over duurzame bouw

Contact tussen het azc en de omgeving

Goed contact met de omgeving is belangrijk. We zetten ons er dan ook voor in om buurtbewoners en bewoners van het azc met elkaar te laten kennismaken. En in contact te blijven. In vrijwel elk azc organiseren vrijwilligers activiteiten waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten. Op de pagina van elk azc staat meer informatie over deze lokale activiteiten.Tijdens de Open azc dag is iedereen welkom in het azc voor een kennismaking.

De locatiemanager van het azc onderhoudt contact met onder meer de gemeente, de wijkagent, de plaatselijke winkeliersvereniging en sociaal-culturele organisaties.

Omwonendenoverleg

Al vóór de opening van een azc, stellen we een overlegcommisise in: het  'omwonendenoverleg'. Naast de locatiemanager van het azc, de wijkagent en de gemeente, zitten in deze commisie vertegenwoordigers vanuit de buurt. Via dit overleg willen we onder meer ophalen wat er leeft zodat we daar tijdig op kunnen inspelen.  

Klachten

Ook eventuele klachten willen we zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. De locatiemanager is vanuit het COA het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten uit de directe omgeving. De contactgegevens zijn te vinden op de locatiepagina. Voor klachten die niet langs deze weg zijn opgelost, bestaat de COA Klachtenregeling.

Neem een kijkje op een azc

Leveranciers

Opdrachten gunnen we in concurrentie en op basis van vooraf bepaalde criteria. Hierbij is de prijs-kwaliteitverhouding meestal bepalend.

Voor zover (Europese) aanbestedingsregels dit toestaan, spant het COA zich in, diensten en producten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zoveel mogelijk binnen de gemeente en de regio in te kopen.

man desinfecteert winkelwagentjes
Vrijwilligers desinfecteren winkelwagentjes tijdens Coronamaatregelen © Rene Corten

Lokale impulsen

Asielzoekers voeren hun eigen huishouding en doen over het algemeen boodschappen in de directe omgeving. Ook mogen ze vrijwilligerswerk of tijdelijk betaald werk verrichten. Het COA realiseert locaties met duurzame inzetbaarheid; na vertrek van het COA kan de gemeente de locatie inzetten voor een andere bestemming zoals een vakantiepark, zorginstelling of woonwijk.