Huisregels

Het COA heeft huisregels die bewoners in alle azc's moeten naleven. Zo houden we opvanglocaties veilig en leefbaar. Bewoners moeten bijvoorbeeld hun woonruimte schoonhouden, hun bezoek melden bij de receptie en voldoen aan de meldplicht. Bewoners ontvangen de huisregels bij aankomst in het azc. De huisregels zijn in verschillende talen beschikbaar en bewoners krijgen een toelichting tijdens een informatiebijeenkomst.

Discriminatie, intimidatie en geweld

In de huisregels verwijzen we naar de Nederlandse wet- en regelgeving en artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn in Nederland verboden.

Video voor asielzoekers over grondwet, huisregels en maatregelen

Maatregelen

Laten asielzoekers hun medebewoners of COA-medewerkers niet in hun waarde of overtreden ze op een andere manier de huisregels? Dan treffen we maatregelen. We voeren bijvoorbeeld correctiegesprekken of houden het leefgeld in. Het COA kan de meeste bewoners niet het onderdak in een azc ontzeggen. Wel kunnen we overlastgevers tijdelijk een zogenaamde time-outplek geven. Dit soort maatregelen staan in het Reglement Onthoudingen Verstrekkingen. 

Handhaving en toezicht locatie

Het COA kan asielzoekers die veel overlast veroorzaken ook de ‘htl-maatregel’ opleggen. Zij moeten dan tijdelijk naar de handhaving en toezichtlocatie (htl). In deze locatie confronteren we overlastgevers met het vertoonde gedrag en stellen hen in staat dit te verbeteren.

Strafbare feiten: aangifte bij de politie

Strafbare feiten - of vermoedens daarvan - melden we altijd bij de politie. Ook stimuleren we slachtoffers om aangifte te doen. Een COA-medewerker kan geen aangifte doen namens een slachtoffer. Als hij getuige is van een incident, kan hij wel in die hoedanigheid aangifte doen. Elk azc heeft korte lijnen met de plaatselijke politie. De wijkagent is regelmatig in het azc aanwezig.

Veilige Publieke Taak: hogere strafeis

Personen met een publieke taak moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Bij geweld en agressie tegen COA-medewerkers of andere medewerkers met een publieke taak verhoogt het Openbaar Ministerie de strafeis.

  • Wijkagent azc Zweeloo begroet de beveligers bij receptie
    Wijkagent begroet beveligers bij de receptie van azc Zweeloo © Inge van Mill

Overlastgevers: maatregelen overheid

Veroorzaakt een asielzoeker overlast, dan zijn er - afhankelijk van de situatie - diverse maatregelen mogelijk. Denk aan een gebiedsgebod, vreemdelingenbewaring of plaatsing in de handhaving en toezichtlocatie.

Asielzoekers die strafbare feiten plegen, worden via het strafrecht aangepakt. Dit kan leiden tot een vervolging of gevangenisstraf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de maatregelen tegen overlastgevers begin 2019 verscherpt. De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in nauwe samenwerking tussen gemeenten, organisaties in de migratieketen (COA, IND, DT&V en Nidos), politie, Openbaar ministerie (OM) en de rechtspraak.

Meer over maatregelen overheid tegen overlastgevende asielzoekers
  • Politie arresteert een vreemdeling
    © Mediatheek Rijksoverheid

Incidentenregistraties

Het COA registreert alle incidenten in de azc’s. Dit zijn gebeurtenissen die de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op een locatie raken: de huisregels overtreden, de openbare orde verstoren of een strafbaar feit plegen. Meestal gaat het om het overtreden van de huisregels, zoals de eigen woonruimte niet schoonmaken, roken op de kamer of geluidsoverlast veroorzaken. 

Lees meer over incidentenregistraties