Doelstellingen training

De asielstatushouder/deelnemer heeft zich binnen de introductie module arbeidsmarkt en participatie (introMAP) kunnen oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt en zijn/haar arbeidsmarktcompetenties in kaart gebracht die passen bij zijn/haar ontwikkelbehoeften.

 • De deelnemer weet welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot zijn interesses op de arbeidsmarkt.
 • De deelnemer is zich bewust van zijn competenties en het belang om deze te kennen, uit te leggen en in te zetten bij een sollicitatie.
 • De deelnemer weet hoe hij zijn kennis en werkervaring kan inzetten, moet ontwikkelen of bijstellen bij het voorbereiden op zoek naar hun wensberoep in Nederland.
 • De deelnemer heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot werk en het belastingsysteem.
 • De deelnemer heeft onderzocht of  zijn gewenste beroep kansrijk is gezien zijn kennis en vaardigheden en de geografische plaatsing.
 • De deelnemer kent zijn eigen competenties, kan deze toelichten met praktische voorbeelden en weet wat er nodig is aan competenties  voor zijn wensberoep.
 • De deelnemer is zich bewust van het belang van het hebben van een netwerk. Hij heeft zijn eigen netwerk inzichtelijk en weet wat hij kan doen om dit netwerk uit te breiden.
 • De deelnemer heeft kennis van de mogelijkheden om werk te vinden in zijn beroepenveld en weet wat er nodig is om uitgenodigd te worden voor een gesprek.
 • De deelnemer heeft inzicht in de verschillen tussen de Nederlandse werkcultuur en die uit het land van herkomst.

Vorm en inhoud training

Bij voorkeur wordt er een fysieke training aangeboden. Indien er maatregelen zijn die verhinderen dat er fysieke trainingen gegeven kunnen worden dan kan er worden uitgeweken naar de introMAP online training.

De training bevat 8 onderwerpen die in 5 sessies van 3 uur worden aangeboden op locatie. Het heeft de voorkeur om de training sessies 2 x per week te geven. Hiermee is de duur van de training ongeveer  3 weken in totaal.

De structuur van de training is vergelijkbaar met die van de ONA training binnen de KNM (8 resultaatgebieden) maar zijn qua inhoud aangepast en aangevuld. Het zwaartepunt van de training ligt bij de praktische toepasbaarheid van de informatie voor de vergunninghouder met betrekking tot arbeidsparticipatie.

Opzet training

De training bestaat uit 8 hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen zijn overgenomen uit de oude inburgeringswet. De onderwerpen bleken te voldoen aan de verwachtingen maar op inhoud en uitvoering dienen ze in de nieuwe inburgeringswet praktischer te zijn. De thema’s zijn binnen introMAP weer uitgesplitst in de volgende deelonderwerpen: 

Beroepenoriëntatie
De deelnemer weet welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot zijn interesses op de arbeidsmarkt.

Werknemerscompetenties
De deelnemer is zich bewust van zijn competenties en het belang om deze te kennen, uit te leggen en in te zetten bij een sollicitatie.

Realistisch beroepsbeeld
De deelnemer weet hoe hij zijn kennis en werkervaring kan inzetten, moet ontwikkelen of bijstellen bij het voorbereiden op zoek naar hun wensberoep in Nederland.

Arbeidsmarkt, belasting en regels
De deelnemer heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot werk en het belastingsysteem.

Beroepskansen
De deelnemer heeft onderzocht of  zijn gewenste beroep kansrijk is gezien zijn kennis en vaardigheden en de geografische plaatsing

Beroepscompetenties verwerven
De deelnemer kent zijn eigen competenties, kan deze toelichten met praktische voorbeelden en weet wat er nodig is aan competenties  voor zijn wensberoep.

Netwerk opbouwen
De deelnemer is zich bewust van het belang van het hebben en maken van een netwerk. Hij heeft zijn eigen netwerk inzichtelijk en weet wat hij kan doen om dit netwerk uit te breiden.

Werk vinden
De deelnemer heeft kennis van de mogelijkheden om werk te vinden in zijn beroepenveld en weet wat er nodig is om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Werkcultuur
De deelnemer heeft inzicht in de verschillen tussen de Nederlandse werkcultuur en die uit het land van herkomst.

Overzicht van de training Dag 1

Kennismaking, doelen training, technische uitleg en inventariseren toekomstwensen

Doelen:

 • De deelnemers en de trainer hebben met elkaar kennis gemaakt.
 • De deelnemers hebben geoefend en kunnen werken met de digitale tools die gebruikt gaan worden tijdens de training intoMAP.
 • De deelnemers zijn op de hoogte van het doel van de training introMAP.

Toelichting:

Dit is de start van de training introMAP. In dit onderdeel maakt de trainer kennis met de deelnemers en de deelnemers met elkaar. Er worden werkafspraken gemaakt en de doelen worden voor de deelnemers duidelijk. De trainer geeft uitleg over de digitale middelen die gebruikt gaan worden en er wordt geoefend met deze middelen. Daarnaast wordt er een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de eigen (werk)ervaringen en de wensen met betrekking tot werk in de toekomst.

Overzicht van de training Dag 2

Beroepenoriëntatie, realistisch beroepsbeeld, Beroepskansen

Doelen:

 • De deelnemer weet welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot zijn interesses op de arbeidsmarkt.
 • De deelnemer weet hoe hij zijn kennis en werkervaring kan inzetten, moet ontwikkelen of bijstellen bij het voorbereiden op zoek naar hun wensberoep in Nederland.
 • De deelnemer heeft onderzocht of  zijn gewenste beroep kansrijk is gezien zijn kennis en vaardigheden en de geografische plaatsing.

Toelichting:

In dit onderdeel wordt er gekeken naar het realistisch beroepsbeeld van de deelnemers. Ze doen kennis op over de opleidingseisen van hun wensberoep. Ook bekijken zij wat de baankans is voor hun wensberoep in de omgeving van hun toekomstige woonplaats.

Indien de verwachtingen afwijken van de realiteit denkt de deelnemer na over een eventueel alternatief.

Overzicht van de training Dag 3

Beroepskansen, Realistisch beroepsbeeld, Arbeidsmarkt, belasting en regels

Doelen:

 • De deelnemer heeft onderzocht of  zijn gewenste beroep kansrijk is gezien zijn kennis en vaardigheden en de geografische plaatsing.
 • De deelnemer weet hoe hij zijn kennis en werkervaring kan inzetten, moet ontwikkelen of bijstellen bij het voorbereiden op zoek naar hun wensberoep in Nederland.
 • De deelnemer heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot werk en het belastingsysteem.

Toelichting:

In deze bijeenkomst wordt er kort teruggekeken op de beroepskansen die de deelnemers hebben met betrekking tot hun ervaring en eventueel diploma’s maar ook met betrekking tot hun toekomstige gemeente. Verder wordt er gekeken naar wet en regelgeving op de arbeidsmarkt en het belastingsysteem. Dit is veelal taaie stof, veel theorie en dus een volle agenda.

Overzicht van de training Dag 4

Beroepscompetenties verwerven, solliciteren en werkcultuur

Doelen:

 • De deelnemer kent zijn eigen competenties, kan deze toelichten met praktische voorbeelden en weet wat er nodig is aan competenties voor zijn wensberoep.
 • De deelnemer heeft kennis van de mogelijkheden om werk te vinden in zijn beroepsveld en weet wat er nodig is om uitgenodigd te worden voor een gesprek.
 • De deelnemer heeft inzicht in de verschillen tussen de Nederlandse werkcultuur en die uit het land van herkomst.

Toelichting: 

In de vierde bijeenkomst wordt er voornamelijk gekeken naar de eigen competenties en ontwikkelpunten en hoe je deze kunt/moet inzetten bij een sollicitatiegesprek. Het schrijven van een sollicitatiebrief en CV maar ook (de voorbereiding op) het sollicitatiegesprek en de werkcultuur worden besproken. Hoe verschilt dit met het land van herkomst en hoe kun je hier mee omgaan.

Overzicht van de training Dag 5

Werk vinden en netwerk opbouwen

Doelen:

 • De deelnemer heeft kennis van de mogelijkheden om werk te vinden in zijn beroepsveld en weet wat er nodig is om uitgenodigd te worden voor een gesprek.
 • De deelnemer is zich bewust van het belang van het hebben en maken van een netwerk. Hij heeft zijn eigen netwerk inzichtelijk en weet wat hij kan doen om dit netwerk uit te breiden.

Toelichting:

In deze bijeenkomst wordt de laatste hand gelegd aan het eigen plan. Waren de wensen die ik op dag 1 had realistisch of heb ik een aanpassing hiervan gemaakt gedurende de training. De deelnemers spreken met een rolmodel en als afronding worden de video cv’s afgespeeld of doen de deelnemers dit live.