Op 1 februari 2024 is deze capaciteitsraming gepubliceerd. Daarin is opgenomen dat - op basis van de geldende prognoses - op 1 januari 2025 in totaal 96.000 opvangplekken noodzakelijk zijn. Met daarbinnen 8.140 opvangplekken voor alleenreizende kinderen (amv).

Verdeelsleutel

De verdeling van opvangplekken gebeurt op basis van het aantal inwoners en de sociaaleconomische statusscore, rekeninghoudend met financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens van gemeenten. Lees meer.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft deze verdeelsleutel vastgesteld en op 31 januari 2024 gepubliceerd. Provincies en gemeenten hebben tot 1 november 2024 de tijd om tot een eerlijke verdeling te komen. Zij dienen dan een provinciaal plan (verslag) in bij de staatssecretaris, die uiterlijk 31 december beoordeelt of het plan akkoord is en hiermee aan de wettelijke taak wordt voldaan (verdeelbesluit). Vervolgens hebben gemeenten maximaal 6 maanden de tijd om tot realisatie van de asielopvang te komen.

Duurzame reguliere opvang

Het doel is om samen met provincies en gemeenten deze wettelijke taak voor elkaar te krijgen. De Provinciale Regietafels (PRT’s) volgen de voortgang. Zo werken we samen aan duurzame reguliere opvang. In aanloop naar voldoende duurzame opvangplekken, en gelet op de grote opgave, zal het noodzakelijk zijn om in 2024 een deel van de opgave in te vullen met noodopvang en/of andere tijdelijke oplossingen. Samen met de PRT’s wordt onder meer gekeken of het mogelijk is bestaande locaties te verlengen of te vervangen. Daarnaast zijn nieuwe locaties nodig.

Hier staat een actueel overzicht van de verdeling van de opvangplekken.