Onderzocht is in hoeverre COA-medewerkers zich (on)voldoende toegerust voelen om gewelds- en agressie-incidenten binnen COA-opvanglocaties te voorkomen of in goede banen te leiden en de wijze waarop (nieuwe) inzichten in de toekomst kunnen helpen bij het voorkomen of effectief oplossen van agressie- en geweldsincidenten.

De uitvoering

Met name COA-medewerkers in de uitvoering hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoeksrapport. Naast een literatuuronderzoek en een analyse van de agressie en geweldsincidenten over 2016, hebben 125 COA-medewerkers uit de uitvoering deelgenomen aan een online-survey en zijn daarnaast met 19 van hen diepte-interviews gehouden. Dit onderzoek is dinsdag 31 oktober 2017 openbaar gemaakt op de website van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, ministerie van Justitie en Veiligheid).

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat COA-medewerkers regelmatig worden getraind in het erkennen en herkennen van signalen aangaande agressie van bewoners. Het onderzoek stelt vast dat medewerkers tevreden zijn over de mate waarin ze in staat zijn om om te gaan met agressie en dus toegerust zijn voor hun taak en zich gesteund weten bij het omgaan met agressie.

Aanbevelingen

De aanbevelingen in het onderzoeksrapport (specifiekere training en het organiseren van de trainingen op locatie/het aanreiken van meer handvatten) worden op dit moment intern door het COA bestudeerd.

Meer nieuws