De geselecteerde deelnemers moeten over een verblijfsstatus beschikken, minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond en het Nederlands voldoende beheersen. Dat profiel heeft de opleider opgesteld in samenwerking met VluchtelingenWerk NederlandStichting Nidos, de voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos biedt tijdens de opleiding bovendien werkervaringspekken aan.

  • een mevrouw is aan vertalen

Economische integratie

De deelnemers ronden half februari hun opleiding tot ‘basistolk’ af. Stichting Nidos heeft al aangegeven de opgeleide tolken ook daarna graag in te zetten. De gediplomeerde basistolken krijgen wel het advies zich verder te ontwikkelen zodat zij zich kunnen laten registreren als beëdigd tolk-vertaler. Daarmee vergroten ze immers hun inzetbaarheid bij de Rijksoverheid en andere opdrachtgevers.

Edwin de Koning, categoriemanager Tolk- en Vertaaldiensten, verleende vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht voor het opleiden van deze tolken. Hij legt uit dat de opdracht aan TVcN is gegund omdat die partij expliciet met het voorstel kwam om de opleiding te richten op talen waar veel vraag naar is en het aanbod van tolken klein. Koning benadrukt dat het initiatief op die manier zorgt voor economische integratie van vluchtelingen zonder een verdringing op de arbeidsmarkt met zich mee te brengen.

Meer nieuws