Het gaat om mensen uit veilige landen en mensen die in een ander land al een asielstatus hebben. De nieuwe opvangvorm past bij de relatieve korte tijd dat zij in Nederland verblijven, omdat zij doorgaans weinig kans op een verblijfsvergunning maken.

  • Azc in Budel
    Versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen © COA

De versoberde opvang wordt gerealiseerd in afgescheiden delen van de opvanglocaties in Budel en Ter Apel. Het aantal wordt beheerst opgebouwd, aanvankelijk tot 30 mensen per locatie. Hun asielverzoeken worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) versneld afgehandeld in Budel en Ter Apel. Deze asielzoekers maken doorgaans weinig kans op asiel in Nederland. Met deze versoberde opvang en betere beschikbaarheid voor de procedures is de verwachting dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor deze groep.

Stevig team

Asielzoekers uit deze groep zijn op dit moment relatief vaker in beeld als overlastgever. Daarom worden deze bewoners begeleid door stevige teams, aangevuld met extra beveiligingspersoneel en binnenkort ook personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Bewoners worden bij binnenkomst en bij het naar buitengaan altijd gecontroleerd en er geldt een dagelijkse meldplicht. Bewoners krijgen geen eet- en leefgeld, maar verstrekkingen in natura. Al met al draagt deze opvangvorm naar verwachting bij aan een betere beheersing van eventuele overlastproblematiek.

Kwetsbare bewoners

De nieuwe opvangvorm is alleen bedoeld voor nieuwe asielzoekers uit veilige landen en mensen met asielstatus van een ander Europees land dan Nederland – ook wel spoor 2 genoemd. Kwetsbare asielzoekers uit deze groep worden niet geplaatst op deze delen van de locaties. Denk aan alleenstaande vrouwen, gezinnen met kinderen jonger dan 16 jaar en lhbti’ers (zover bij de ketenpartners bekend). Zij vallen gedurende hun verblijf in de opvang wel onder hetzelfde sobere verstrekkingen- en voorzieningenniveau. Asielzoekers in spoor 2 die al eerder uitgeplaatst waren naar andere opvanglocaties in het land worden niet overgeplaatst naar de nieuwe opvangvorm. Zij wachten de voortgang van hun procedure in de huidige opvanglocatie af. Op termijn betekent dit dat het aantal veilige landers in andere opvanglocaties zal afnemen.

Snellere afhandeling

De doelstelling van deze nieuwe manier van opvangen is om procedures van deze groep sneller af te handelen door efficiënte ketensamenwerking. Dat in combinatie met de versoberde opvang maakt Nederland naar verwachting minder aantrekkelijk voor deze groep. Deze opvangvormen zullen waarschijnlijk minimaal voor een jaar open zijn en daarna wordt er geëvalueerd. De verwachting is dat de instroom en omvang van deze groep na verloop van tijd afneemt. Vanaf de start monitoren we hoe het COA samen met ketenpartners als de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek kan blijven anticiperen om het gewenste resultaat te bereiken.

Separate locatie

Voor deze doelgroep zette het COA eerder in op een separate opvanglocatie. Bij wijze van tussenoplossing is er vooralsnog voor gekozen om de opvang van deze doelgroep op deze locaties te versoberen en beter beheersbaar te maken. Met de opgedane ervaring ontstaan in de toekomst mogelijk kansen om alsnog een separate locatie voor deze doelgroep te openen.