Dat blijkt uit de eerste bevindingen van het medewerkersonderzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Het onderzoek is gehouden onder de 2.800 medewerkers van het COA en moet leiden tot verbetervoorstellen die de psychosociale arbeidsbelasting onder de COA-medewerkers kunnen verminderen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aan de medewerkers bekendgemaakt.

Vorig jaar heeft het bestuur op verzoek van en samen met de ondernemingsraad (OR) van het COA besloten tot het houden van een PSA-onderzoek. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek bij het COA plaatsvindt, een nulmeting. Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijk onderwerp om aan te pakken en een goed opgesteld en uitgevoerd PSA-beleid kan er voor zorgen dat medewerkers met plezier aan het werk kunnen en blijven.”

Het COA gaat de komende periode de onderzoeksresultaten analyseren en bespreken met alle medewerkers. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke PSA-thema’s prioriteit hebben en welke maatregelen getroffen worden. Het bestuur van het COA trekt daarin samen op met de OR.

COA-medewerkers geven in het onderzoek verder aan tevreden te zijn over de onderlinge relatie met collega’s en leidinggevenden. Ook de werkbelasting en balans tussen werk en privé scoren voldoende. Ruim vier op de vijf medewerkers gaat graag naar het werk. Tegelijkertijd zegt ruim een kwart van de medewerkers dat ze in de laatste twee jaar te maken heeft gehad met ongewenst gedrag door collega’s.

61% van de medewerkers heeft aan het onderzoek meegedaan en dat is een goede respons. De voorzitter van de OR, Ale de Boer, is tevreden over deze respons: “Maar we benadrukken als ondernemingsraad wel dat er veel werk te doen is.” Milo Schoenmaker bevestigt dat: “Deze nulmeting legt een aantal zaken bloot, daar gaan we snel mee aan de slag.”

Binnen het COA staat de aanpak van overlastgevers hoog op de agenda. Dat geldt ook voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de ketenpartners. Het ministerie van JenV informeert op korte termijn de Tweede Kamer over de voortgang in de aanpak van overlast.

Meer nieuws