Er zijn, ondanks de verlaagde instroom door de corona crisis, nog steeds duizenden nieuwe opvangplaatsen nodig.  Het COA overlegt daarover met gemeenten en provincies. In dit bericht leest u een update over de opvanglocaties die het COA de komende tijd in gebruik zal nemen.

Duinrell

De gemeente Wassenaar heeft ingestemd met verlenging van de opvang van asielzoekers op het landgoed Duinrell. Aanvankelijk was het de bedoeling Duinrell tot 30 juni 2020 te gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Het verzoek is nu om tot 15 maart 2021 in Duinrell 650 asielzoekers op te kunnen vangen. Duinrell wordt al meerdere jaren gebruikt als tijdelijke winteropvanglocatie.

Landal GreenParks

Het COA huurt 30 vakantiewoningen in zes verschillende parken van Landal GreenParks: Eerbeek, Putten, Beekbergen, Hoenderloo en Nieuw Millingen en een locatie waarover met betrokken gemeente nog overlegd wordt. Per park worden maximaal vijf gezinnen met statushouders opgevangen. De statushouders worden gehuisvest dichtbij de gemeente waar zij uiteindelijk geplaatst worden en waar ze vanuit hun tijdelijke woning alvast beginnen met inburgering. De opvang duurt van 18 mei tot december van dit jaar. Ook in 2016 heeft het COA vakantiewoningen van Landal gebruikt worden voor huisvesting. De opvang bij Landal is vooral bedoeld voor de doorstroming van statushouders naar een vaste woonplaats.

Musselkanaal

Het in 2018 gesloten asielzoekerscentrum (azc) Musselkanaal wordt eind deze zomer weer in gebruik genomen. Het azc moet voor een periode van drie jaar onderdak bieden aan in totaal 428 asielzoekers.

Maastricht

Deze zomer wordt ook het nieuwe permanente asielzoekerscentrum in Maastricht aan de François de Veijestraat in gebruik genomen. De nieuwe  locatie biedt plek aan 650 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Parkweg in Maastricht blijft tot en met november 2021 in gebruik.

Apeldoorn

De Raad van State heeft een einduitspraak gedaan in de bestemmingsplanwijziging De Wellen Zuid in Apeldoorn voor de realisatie van een permanent asielzoekerscentrum.  De aanpassing in het gewijzigde bestemmingsplan naar maximaal 600 asielzoekers is daarmee akkoord. Dat betekent dat kan worden doorgegaan met de ontwikkeling van het permanente azc. Gestart wordt met een azc van 400 asielzoekers. Naar verwachting kunnen de deuren eind 2021 open.

Gorinchem

Het COA heeft het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk aangekocht om opnieuw asielzoekers op te vangen in Gorinchem. Het COA is daarover nog wel in overleg met de gemeente, zowel college als gemeenteraad moeten zich nog uitspreken over de opvang. Het belastingkantoor is tot eind 2017 gebruikt als azc. Het COA heeft vorig jaar al aangeven graag azc’s te openen in het westen van het land, omdat daar relatief weinig opvanglocaties zijn.

Verhoging bestaande capaciteit

Ook heeft het COA bij een aantal locaties de bestaande capaciteit kunnen verhogen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door gebouwen die als kantoor gebruikt werden, in te richten voor opvangplaatsen. Deze uitbreiding is altijd gebeurd binnen de plaatselijke bestuurlijke mogelijkheden.

Flexibele opvang

Tegelijkertijd werkt het COA samen met het Rijk, provincies en gemeenten aan de inrichting van  een opvangmodel met voldoende flexibele capaciteit. Daarover zijn in het regeerakkoord afspraken gemaakt. Hierdoor moeten plotselinge veranderingen in de vraag naar opvangplekken beter en voorspelbaar worden opgevangen.