• De toolbox
    Toolbox aanpak overlastgevende asielzoekers

De in de toolbox beschreven maatregelen zijn optioneel inzetbaar, afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld een lik-op-stukbeleid bij winkeldiefstal, een landelijk vervoersverbod bij overlast in het openbaar vervoer en gemeentelijke gebiedsverboden. Het uitgangspunt bij deze aanpak is dat het een integrale aanpak is, waarbij optimaal wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen.

Handvatten

De toolbox is in opdracht van de staatssecretaris ontwikkeld door medewerkers van ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder de ketenmariniers (die medio 2019 zijn aangesteld om de overlast terug te dringen, red.). De toolbox is een openbaar document dat de diverse betrokken partijen handvatten biedt om maatregelen tegen overlastgevers te nemen. Denk hierbij aan partijen uit de migratieketen, de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers en openbaar vervoerders.

Levend document

Deze toolbox is niet uitputtend. Het is een ‘levend document’ dat in de loop van de tijd wordt aangevuld met maatregelen die voortvloeien uit best practices en met praktische informatie.

Kleine groep overlastgevers

Nederland wil zijn deuren open kunnen zetten voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Maar het draagvlak hiervoor wordt ernstig geschaad door een kleine groep die tijdens hun verblijf in ons land ernstige overlast veroorzaakt. Zij verpesten het voor de overgrote meerderheid van de asielzoekers die geen overlast veroorzaakt. De organisaties in de migratieketen, de Rijksoverheid, gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie doen er samen alles aan om deze groep hard aan te pakken, waarbij de grenzen van de wet- en regelgeving worden opgezocht.