Gemeenten die achterlopen op de wettelijke taak om statushouders te huisvesten, worden komende periode benaderd met het verzoek om op heel korte termijn statushouders onder te brengen. Daarnaast worden de statushouders die al een woning hebben, maar nog niet kunnen verhuizen uit de asielopvang vanwege bijvoorbeeld verbouwingen, tijdelijk geplaatst in hotels.

Huisvesten statushouders

Op 10 november is door de Rijksoverheid, provincies en gemeenten - na een dringende oproep van het COA - aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) besloten dat zij een extra stap gaan zetten om de huisvesting van statushouders te bevorderen.  Van de 16.000 statushouders die momenteel bij COA in de asielopvang verblijven wachten ongeveer 9.000 statushouders langer dan 14 weken op een woning, integratie en participatie. Die wachttijd loopt soms op tot meer dan een jaar. Om een versnelling aan te brengen worden nu eerst de ruim 1.300 statushouders die al een woningaanbod hebben en binnen korte tijd verhuizen, tijdelijk in hotels geplaatst. Bij het COA is een coördinatiecentrum ingericht om dit proces te begeleiden.

Belronde versneld huisvesten

Concreet zijn afgelopen weken gemeenten die achterlopen op de taakstelling en nog weinig tot niets doen aan asielopvang, gebeld door bestuurders van het COA en ambtenaren en bewindspersonen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om snel statushouders op te nemen. Het doel is om elke week 500 statushouders extra te laten uitstromen, dat is een verdubbeling van de normale uitstroom. 

Ook werd op 12 december jl. door minister Hugo de Jonge (o.a. Volkshuisvesting) en staatssecretaris Eric van der Burg een brief geschreven aan gemeenten, met hierin de genomen maatregelen en de versnelling door het uitplaatsen van statushouders die al zicht hebben op een woning.

Woning of tijdelijke accommodaties

Indien de gemeente niet direct een woning beschikbaar heeft, kunnen statushouders in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn in hotels of andere tijdelijke accommodaties worden geplaatst. Mocht er in de gemeente zelf geen accommodatie beschikbaar zijn, dan zal de statushouder in de dichtstbijzijnde gemeente gevestigd worden. Het COA kan op verzoek van de gemeenten hotels regelen.  

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker is blij met de extra stap die Rijk, provincies en gemeenten nemen: “Met het versneld huisvesten van statushouders komen er plekken vrij op onze opvanglocaties en dat is hard nodig. We moeten terug naar een meer normale opvangsituatie en bezetting op onze locaties en daaraan kan deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren.”