Het SCP heeft zich in dit onderzoek gebogen over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders.  

Langer verblijf, lagere taalscore

Syrische statushouders die langer in de opvang hebben gewoond, hebben een lagere taalscore. Ook hebben statushouders die vaker bij het COA moesten verhuizen, een minder goede beheersing van de Nederlandse taal. De duur en het aantal verhuizingen hebben negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid en de participatie, aldus het SCP. Het terugdringen van het aantal verhuisbewegingen is de komende jaren een belangrijke doelstelling van het COA.

  • © COA

Gezondheidsbeleid

Aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van statushouders kan positief bijdragen aan het succesvol doorlopen van het inburgeringstraject, zegt het SCP. Een korte asielprocedure, het beperken van het aantal verhuizingen en snelle huisvesting en gezinshereniging verminderen de gezondheidsrisico’s. Om gezondheidsproblemen te voorkomen is vroegtijdige signalering, gerichte preventie en goede toegang tot de zorg belangrijk.

Arbeidsmarktpositie

Een betere gezondheid en beheersing van de Nederlandse taal versterken de arbeidsmarktpositie. Ook het halen van het inburgeringsexamen vergroot de kans op werk. Het doen van vrijwilligerswerk tijdens het verblijf bij het COA draagt bij aan een succesvol inburgeringstraject na het verlaten van het azc, concludeert het SCP. Het COA onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het voortzetten van de zogenoemde Meedoen-balies die hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Uitplaatsingsbeleid

Vanuit de asielopvang worden statushouders naar rato over alle Nederlandse gemeenten verspreid en gehuisvest. Worden statushouders geplaatst in een regio’s met ongunstige arbeidsmarktomstandigheden, dan hebben zij hierdoor minder kans op werk. Toch zijn binnen het huidige uitplaatsingsbeleid mogelijk betere matches te maken tussen statushouders en arbeidsmarktregio’s, stelt het SCP. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van big data en algoritmes, wat in het buitenland succesvol is toegepast. Het COA onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de Nederlandse situatie.

Wat doet het COA?

Sinds de hoge aantallen in 2016 besteedt het COA veel aandacht aan integratie en participatie tijdens de opvangfase. Zo kunnen statushouders deelnemen aan de ‘Voorbereiding op inburgering’, ook wel Voorinburgering genoemd. Ze volgen dan lessen Nederlands en doen kennis op over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het COA volop mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen in de opvanglocatie en daarbuiten via de Meedoen-balies. Meer weten over integratie en participatie bij het COA en hoe het COA onder meer met gemeenten samenwerkt? Ga naar www.coa.nl/integratie.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over integratie en participatie bij het COA. Klik hier voor het SCP-rapport ‘Met beleid van start’.