De nieuwe Wet inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment van koppeling door het COA van de inburgeringsplichtige aan de gemeente.

Doorlopende lijn

Het is van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met activiteiten gericht op integratie en participatie. Het nieuwe stelsel zet daarom in op een doorlopende (inburgerings-)lijn vanuit de COA-opvang naar gemeenten. Conform de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse gemeente (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 24 april 2020 hebben het de VNG, SZW en het COA gesproken over hoe de samenwerking vorm te geven op de volgende onderdelen:

  • Voorinburgering in het azc
  • Brede intake /PIP, zolang de statushouder nog in het azc verblijft
  • Het klantprofiel in Taakstellingvolgsysteem (TVS)
  • De warme overdracht van het COA naar de gemeente.

Samenwerking volgens drie scenario’s

De samenwerking is uitgewerkt in drie scenario’s. Deze scenario’s bieden het kader voor de samenwerkingsafspraken tussen het COA en gemeenten:

  1. De gemeente start na koppeling snel – al vóór daadwerkelijke huisvesting – met de voorbereiding op en het uitvoeren van het reguliere inburgeringstraject. De statushouder volgt dan geen voorinburgering bij het COA.
  2. De gemeente start tijdens verblijf op het azc met de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP). De statushouder volgt in principe Voorinburgering bij het COA. Het reguliere inburgeringstraject start na de verhuizing naar de gemeente.
  3. De gemeente start na de verhuizing naar de gemeente met het reguliere inburgeringstraject (inclusief Brede intake). De statushouder volgt in principe Voorinburgering bij het COA.

Handreiking in de maak

Om zowel het COA als gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van deze drie scenario’s, publiceren de VNG, Divosa en het COA voor de zomer een handreiking. Hierin staan handvatten om deze scenario’s in de praktijk te brengen. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van gemeenten en het COA waar ruimte is om vragen te stellen over de praktische invulling van de nieuwe samenwerking. 

Wat betekenen de samenwerkingsafspraken voor gemeenten?

Goede communicatie en samenwerking tussen het COA en gemeenten is essentieel voor een doorlopende lijn vanuit de COA-opvang naar de gemeente. De scenario’s bieden gemeenten en het COA een kader waarbinnen zij hier afspraken over kunnen maken. Welke scenario het beste past is een keuze voor de gemeente en zal per inburgeringsplichtige kunnen verschillen. Op deze manier is maatwerk mogelijk en kan een zo goed mogelijke start van de inburgering worden bewerkstelligd.

Meer informatie

Op de website van de VNG staat de notitie, waarin de samenwerkingsafspraken uitgebreid staan beschreven. Vragen over de inhoud van de notitie? Mail dan naar inburgering@vng.nl.

Op www.divosa.nl/voi staan antwoorden op veel gestelde vragen over de doorlopende lijn in de inburgering en de warme overdracht.

Inmiddels kunnen gemeenten en het COA gebruikmaken van de handreiking 'Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente'