Dit betekent dat de doelgroep zijn versnelde asielprocedure blijft doorlopen in Budel-Cranendonck en Ter Apel, zoals tijdens en vóór de pilot, op afgescheiden terreinen met extra toezicht. Tijdens hun (hoger) beroepsfase worden ze, zoals dat ook vóór de pilot het geval was, weer verspreid opgevangen in azc’s door het land, maar dan zonder de versoberde en afgescheiden opvang uit de pilot.

Zoektocht naar locaties voortzetten

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de versoberde opvang succesvol is. Het ministerie heeft het COA dan ook gevraagd de zoektocht naar alternatieve locaties voor afgescheiden en versoberde opvang voort te zetten en in de tussentijd te bekijken of elementen van de versoberde opvang uit de pilot op de azc’s gehandhaafd kunnen blijven.

Pilot versoberde opvang 2020-2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2020-2021 een pilot versoberde opvang voor asielzoekers in spoor 2 laten uitvoeren. Met als doel: de druk op de asielketen verkleinen door kansarme asielaanvragen te ontmoedigen, de reeds versnelde asiel- en vertrekprocedures te ondersteunen en de opvang beter beheersbaar te maken door hen als groep onder te brengen. Tijdens de pilot werd gebruikgemaakt van afgescheiden opvang van de doelgroep op locatie, een dagelijkse inhuisregistratie, nauwe samenwerking en korte lijnen tussen de betrokken ketenpartners, extra toezicht en een versoberd opvangregime, zonder leef- en eetgeld, maar met verstrekkingen in natura.

Evaluatie

Bureau Rijnconsult heeft interviews gehouden over de werking van de versoberde opvang. Hun evaluatie maakt duidelijk dat het gelukt is om de opvang te versoberen en dat het aannemelijk is dat de beoogde resultaten door de pilot worden behaald: het versnellen van de procedure, ontmoedigen van de komst naar Nederland en beheersing van de doelgroep. Uit de interviews met de ketenpartners blijkt dat dit heeft bijgedragen aan betere beheersbaarheid van de doelgroep op locatie en een ontmoedigende werking. 

Doelgroep versoberde opvang

Asielzoekers uit een veilig land van herkomst of die elders in de EU reeds internationale bescherming hebben, maken relatief weinig kans op inwilliging van hun asielverzoek. De IND behandelt hun asielaanvragen in een verkorte asielprocedure in Budel-Cranendonck en Ter Apel. Deze groep heeft recht op opvang bij het COA tijdens de verkorte asielprocedure, en in de meeste gevallen ook in de beroepsfase.