Kinderen die in een azc wonen, gaan naar basisscholen in gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw of huur en het onderhoud van schoolgebouwen. Daarom kunnen gemeenten een vergoeding van het COA krijgen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat een gemeente een bestuursovereenkomst heeft voor een opvanglocatie voor 750 bewoners voor 15 jaar. Meestal zijn ongeveer 10 procent van de bewoners kinderen die naar de basisschool gaan. In dit voorbeeld kan de gemeente rekenen op een vergoeding van ongeveer 1,7 miljoen euro. Deze vergoeding wordt in z’n geheel uitgekeerd aan het begin van de bestuursovereenkomst.

  • Asielzoekerskinderen bij het digibord op school
    © Inge van Mill

Belangrijkste wijzigingen

Minimumvereisten in omvang en vestigingsduur van een asielzoekerscentrum

In de oude regeling moest een opvanglocatie ten minste een half jaar open zijn en een capaciteit hebben van minimaal 100 bewoners. In de nieuwe regeling komen deze minimum vereisten te vervallen. Dus ook een gemeente met een noodopvang kan aanspraak maken op deze regeling.

Berekening op basis van aantal leerlingen

De oude regeling rekende met leerlingengroepen, terwijl de nieuwe regeling per leerling rekent. Bij een toename van het aantal leerlingen kan de gemeente een uitbreiding van de OHBA-uitkering aanvragen. Hiervoor zijn vaste peilmomenten vastgesteld.

Maximumduur en opvolgende aanvragen

De bijdrage geldt voor de periode die vermeld wordt in de bestuursovereenkomst en voor een maximum van 15 jaar. Voor de periode daarna kan de gemeente een opvolgende aanvraag indienen. Wanneer bij een verlenging van de bestuursovereenkomst de maximum termijn van 15 jaar wordt overschreden, geldt in de nieuwe regeling dat zowel de bijdrage voor de resterende looptijd als de bijdrage voor de looptijd na 15 jaar tegelijkertijd worden toegekend. 

Aansluiting bij wegingssystematiek OCW

Bij de berekening van de hoogte van de uitkering werd onder de oude regeling uitgegaan van een weging van leerlingen volgens de gewichtenregeling. De nieuwe regeling sluit aan bij de weging van leerlingen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit houdt in dat wordt gerekend met onderwijsscores, die worden omgezet naar een achterstandsscore per school.

Aansluiting bij de Modelverordening van de VNG

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Bij het maken van een verordening hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van voorbeelden van de VNG, neergelegd in de Modelverordening. Ook de nieuwe regeling maakt gebruik van de Modelverordening door relevante onderdelen in de berekeningswijze over te nemen.

Maximum termijn voor het doen van een aanvraag

Bij een eerste aanvraag en een verlenging geldt voor het doen van een aanvraag onder de nieuwe regeling een maximum termijn van vijf jaar na inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst. Bij een aanvraag vanwege een uitbreiding van het leerlingenaantal geldt een maximum van twee jaar, gerekend vanaf het peilmoment.

Overgang nieuwe regeling

De OHBA-regeling treedt op 1 april 2022 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2021. De oude OHBA-regeling komt dan te vervallen.

Klik hier voor de volledige tekst van de nieuwe OHBA-regeling en het aanvraagformulier. Met vragen kunt u terecht bij info@coa.nl.