Dit zijn er 9.000 meer dan eerder was berekend. Opgeteld bij het feit dat er  de komende maanden meerdere bestuursovereenkomsten met gemeenten aflopen, waardoor 7.000 opvangplekken verdwijnen, betekent dit dat er in totaal 16.000 plekken bij moeten komen voor het einde van het jaar. Dit bestaat uit verlengingen van huidige locaties, het vervangen daarvan en het openen van nieuwe locaties.
Het lukt het COA momenteel niet om alle asielzoekers met recht op opvang een bed te geven en daarom zijn er acties op zowel de korte als de lange termijn nodig.

Situatie korte termijn

Het COA verwacht voor de korte termijn een onverminderd hoge druk op de opvanglocaties. Zonder maatregelen blijft, net zoals nu, de inzet van crisisnoodopvanglocaties door heel het land de komende zomer voortdurend nodig. Met de recente afspraken in het Veiligheidsberaad verwacht het COA te bereiken dat op korte termijn (voor 1 augustus) ruim 7.500 statushouders die al langer dan de afgesproken drie maanden wachten op een woonruimte in de aangewezen gemeente daarnaartoe uitstromen. Deze mensen kunnen dan beginnen met hun integratie en participatie en kinderen kunnen dan na de schoolvakantie starten op hun definitieve school. De uitstroom schept ruimte op de azc’s van het COA voor asielzoekers en maakt de afbouw van crisisnoodopvang mogelijk. Hierover is intensief overleg gevoerd tussen de partijen binnen de door het Rijk ingestelde crisisstructuur en het Veiligheidsberaad.

Op 24 juni is het Veiligheidsberaad akkoord gegaan met de inspanningsverplichting om in elke regio 225 plekken aan crisisnoodopvang (cno) te organiseren en de uitstroom van 7500 statushouders te coordineren. Dit biedt perspectief en het COA is hier dan ook blij mee.

Het is immers noodzaak dat er nu in één keer een forse stap wordt gezet en het systeem wordt gestabiliseerd. Vervolgens kan doorgepakt worden op het realiseren van de voor het rest van het jaar benodigde opvangplekken.

Middellange termijn

Naast een versnelde uitstroom van statushouders zet het COA samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de provincies en gemeenten de komende maanden in op de realisatie van vier grootschalige Tijdelijke Noodvoorzieningen Vluchtelingen. Dit betreft locaties voor 1.000 mensen waarbij o.a. wordt gedacht aan paviljoens/tenten en cruiseschepen. Daarnaast wordt uiteraard ook hard gewerkt aan het verlengen van aflopende bestuursovereenkomsten met gemeenten en het openen van reguliere azc’s, bij voorkeur voor langere termijnen.

Lange termijn

De ambitie van het COA is, net zoals o.a. de VNG, te komen tot langdurige opvanglocaties en zodoende een meer stabiel opvanglandschap. De extra opvanglocaties zullen in samenwerking met provincies, gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf worden gerealiseerd. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker hierover: "We moeten af van het systeem van voortdurend openen en sluiten van locaties en voorkomen dat we in de toekomst opnieuw in de huidige situatie terecht gaan komen. We moeten naar een systeem met meer vaste opvangplekken, zodat stijgingen in de bezetting eenvoudiger opgevangen kunnen worden. Daarbij is het mogelijk dat deze plekken tijdelijk door andere doelgroepen, zoals studenten en spoedzoekers, gebruikt kunnen worden als er minder asielzoekers zijn. Het is nu tijd om hierop samen door te pakken."