Belangrijkste onderdeel van deze werkzaamheden is het programma ‘Voorbereiding op inburgering’ dat na vergunningverlening voor alle inburgeringsplichtige asielstatushouders in de opvang beschikbaar is. Dit programma bestaat naast Nederlandse taalverwerving uit individuele begeleiding en heeft aandacht voor kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).

Goede aansluiting op de reguliere inburgering

Koolmees schrijft hierover: ‘Het is een belangrijke eerste stap in het inburgeringsproces. De hervorming biedt de kans om dit waardevolle programma steviger met het inburgeringsstelsel te verbinden. Daarom wil ik in de nieuwe wet- en regelgeving opnemen dat aan alle inburgeringsplichtige asielstatushouders in de centrale opvang een aanbod in het kader van ‘Voorbereiding op inburgering’ wordt gedaan. Ik hecht er daarbij aan dat het programma zo goed mogelijk aansluit op de reguliere inburgering.’

Doorgaande lijn

De ‘Voorbereiding op inburgering’ gaat dus worden opgenomen in de nieuwe wet- en regelgeving. Asielzoekers verblijven eerst bij het COA voordat zij uitstromen naar gemeente. Het optimaal besteden van de tijd op locaties van het COA en zorgen voor een goede aansluiting van de inspanning bij het COA, gemeenten en andere partners is van groot belang. Belangrijk uitgangspunt is dat alle partijen onderdeel zijn van één doorgaande lijn van begeleiding van asielzoekers en vergunninghouders. Dit betekent dat we streven naar een doorlopend begeleidingsaanbod op diverse terreinen: taal, (voor)inburgering en toeleiding naar (vrijwilligers)werk of scholing - afgestemd met alle betrokken partijen.

Gemeenten

De regierol van gemeenten betekent dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de inburgering vanaf het moment dat een asielzoeker een vergunning krijgt en gekoppeld wordt aan een gemeente. Komende tijd worden er door gemeenten allerlei pilots opgezet om met het nieuwe stelsel te experimenteren. Deadline van de implementatie is verschoven van 1 januari 2020 naar 1 januari 2021.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste aangekondigde veranderingen van het inburgeringsbeleid:
- Het leenstelsel waarbinnen een statushouder zijn/haar eigen inburgering moet inkopen, wordt afgeschaft. Gemeenten gaan zelf inburgeringscursussen inkopen;
- Gemeenten gaan een brede intake doen in de opvang op basis waarvan er een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld;
- Maatwerk bij inburgering: verschillende leerroutes die gemeenten gaan vaststellen;
- Duale trajecten worden beter mogelijk gemaakt, waarbij combinaties van inburgeren en leren en werken worden gemaakt.

Hoe nu verder?

Er is de afgelopen jaren gebouwd aan een stevige basis op voorinburgering door het COA en er zijn tal van initiatieven in gemeenten die de haalbaarheid en waarde van de doorgaande lijn laten zien. Het is nu zaak om te leren van deze frontrunners en deze initiatieven verder te ontwikkelen en waar nodig nieuwe initiatieven te starten.

Meer nieuws