Belangrijke prioriteiten voor 2023 zijn:

  1. Stabiele opvang, met kleinschaligheid als een van de middelen.
  2. Uitstroom statushouders bevorderen.
  3. Werken aan wendbaarheid en executiekracht van het COA.
  4. Implementatie van public affairs en stakeholdermanagement.

Naast de vastgestelde prioritering is het, gezien de huidige ontwikkelingen, niet meer reël om aan te nemen dat het COA in 2025 alle andere doelen behaald heeft. Daarom is het behalen van de doelen uit de meerjarenstrategie met een jaar verlengd naar 2026.

Het addendum heeft drie bijlagen: 

  • Actualisering trends en ontwikkelingen 
  • Doelenboom met resultaatbeschrijvingen 
  • Update COA scenario-sets 

Missie COA

"De missie van het COA staat in deze actualisatie niet ter discussie. Wat we met deze actualisatie wel doen, is het (her) benoemen van prioriteiten en aanscherpingen binnen de doelstellingen van de doelenboom, omdat ontwikkelingen in de context een logische aanleiding daartoe vormen", aldus Milo Schoenmaker bestuursvoorzitter van COA.  ‘’Dat betekent niet dat andere doelstellingen niet langer blijven staan; de Meerjarenstrategie loopt nog een aantal jaren en om de komende periode ruimte te maken voor deze prioriteiten, verschuiven andere opgaven naar de periode daarna. Oftewel: het einddoel blijft staan, maar de route ernaartoe wordt, onder invloed van nieuwe ontwikkelingen, aangepast."

Concrete, meetbare doelstellingen

In de meerjarenstrategie en het addendum zijn de voor het COA belangrijkste trends in kaart gebracht. Met die trends zijn vervolgens scenario’s voor de organisatie uitgewerkt. Samen met de opdracht aan het COA, missie en kernwaarden leiden die tot een aantal doelstellingen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt tot en met operationeel niveau – zo concreet en meetbaar mogelijk.