Menselijke maat staat onder druk

Het COA houdt zich aan de afspraken om in Ter Apel uit te komen op de overeengekomen bezetting van maximaal 2.000 bewoners en de paviljoens voor de nachtopvang te verwijderen. Dit betekent dat de afhankelijkheid van andere opvanglocaties nog groter is geworden. Locaties die vaak te laat, in te krappe omvang en te kort beschikbaar zijn. Het COA doet alles wat in de mogelijkheid ligt om kwalitatief goede opvang en begeleiding aan asielzoekers te bieden. De huidige omstandigheden maken echter dat het moeilijk is om de menselijke maat te blijven waarborgen voor onze bewoners én voor de eigen medewerkers van het COA.

Perspectief nodig

Het COA heeft op dit moment 107 locaties die onderdak bieden aan bijna 40.000 inwoners. Ondanks grote inspanningen van medeoverheden en andere partijen de afgelopen tijd is er op dit moment onvoldoende perspectief voor het COA om uit de acute capaciteitsnood te komen. Hiervoor is op zeer korte termijn perspectief nodig in de vorm van enkele grotere locaties die langer gebruikt kunnen worden.

De  huidige situatie van onrust maakt bovendien opnieuw duidelijk dat naar andere, meer structurele oplossingen moet worden gekeken. Het is noodzakelijk om de asielketen stabieler en toekomstbestendiger te maken. Het COA wil gezamenlijk versneld invulling geven aan een stabiel opvangsysteem, gericht op structurele samenwerking en duurzame relaties met gemeenten, en gebaseerd op eerder gemaakte afspraken uit de Uitvoeringsagenda Flexibilisering en het coalitieakkoord. Daarnaast vraagt het COA om het opvangvraagstuk van Oekraïense vluchtelingen en de opvang van asielzoekers meer in samenhang met elkaar invulling te geven en onuitlegbare verschillen in de behandeling van vluchtelingen te voorkomen.