Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “Ondanks de coronapandemie en de crisis in de asielopvang, geeft het merendeel van de COA-medewerkers aan het werk met tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid te doen. Dat herken ik ook van mijn werkbezoeken. Het behoud van bevlogen en betrokken medewerkers is voor ons prioriteit. Dankzij hun tomeloze inzet is de opvang en begeleiding van asielzoekers mogelijk. Ongewenst gedrag tast het werkplezier aan en zorgt voor veel stress. Het is onacceptabel dat medewerkers, die vaak al een hoge werkdruk ervaren, hier last van hebben. De komende tijd blijven we daarom doorgaan met de ingezette verbetering van de veiligheid en aanpak van ongewenst gedrag.”

Werktevredenheid scoort hoog

De tevredenheidsscore van COA-medewerkers is hoger dan gemiddeld bij organisaties in Nederland. Daarnaast vinden de meeste medewerkers het werk nuttig en zinvol en hebben ze plezier in het werk. Ook over de werksfeer en de werkrelatie met de leidinggevende zijn zij goed te spreken. Zij ervaren voldoende afwisseling en autonomie in het werk. Het overgrote deel van de medewerkers geeft aan dat ze het werk emotioneel goed aan kunnen. Ze weten wat er van hen wordt verwacht en gaan graag naar het werk.

Werken aan verbetering

De uitslag van het PSA-onderzoek geeft het COA handvatten om verder te bouwen aan een sterke organisatie. Het COA gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Zo wordt op team- en locatieniveau ongewenst gedrag van zowel bewoners als collega’s onderling aangepakt. Het onderwerp bespreekbaar maken in teams is de eerste prioriteit. Daarnaast werkt het COA aan de verbetering van de informatievoorziening en de nodige ICT-infrastructuur die goede samenwerking en communicatie faciliteert. Ook gaat het COA verder met het programma dat in 2022 is gestart om de situatie rond overlastgevende bewoners te verbeteren. Dit programma heeft tot doel een veilige woon- en werkomgeving voor bewoners, medewerkers en omgeving te creëren. Onder andere door het vroegtijdig signaleren van onbegrepen en-/of overlastgevend gedrag, door preventieve begeleiding, activering en andere maatregelen. Ook zijn er extra initiatieven gestart zoals de pilot kwaliteitsimpuls, verzorgt het COA trainingen omgaan met agressie en is er een online spreekuur ‘omgaan met overlastgevend gedrag’.

Download Lees rapportage PSA-werkbelevingsonderzoek 2023 Download Samenvatting rapportage PSA