Gemiddeld was de instroom de afgelopen 3 maanden per saldo zo’n 2.000 mensen per maand hoger dan de uitstroom, waardoor de bezetting bij het COA in totaal in 3 maanden met 6.000 mensen steeg.  Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter: “Het gebrek aan capaciteit leverde op alle locaties problemen op, maar het meest zichtbaar in Ter Apel. Het legde een druk op omwonenden, op ons personeel en op onze bewoners. We hebben ontzettend hard gewerkt, samen met Defensie, het Rijk, de provincies en de gemeenten. Met de nieuwe tijdelijke locaties kunnen we weer een paar weken vooruit, maar het is absoluut niet zo dat we er hiermee zijn.”

Structurele opvanglocaties noodzakelijk

Van de nieuwe locaties is meer dan 80 procent tijdelijk, waarbij de looptijd varieert van 4 weken tot 6 maanden. Dit levert, gecombineerd met een doorstijgende bezetting, eind november alweer nieuwe druk op de opvang op. De tijdelijke plekken moeten worden vervangen door vaste plekken. Dit geldt eens te meer voor opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv), waar ook een groot tekort speelt. Het Veiligheidsberaad heeft op 18 oktober  het verzoek ontvangen extra locaties te zoeken voor langere termijn, zowel voor reguliere als voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daar wordt op dit moment door alle betrokken partijen hard aan gewerkt.

Samen werken aan oplossingen

De verwachting is dat de verhoogde instroom ook volgend jaar aanhoudt. Deze week bespreken gemeenten, provincies, het Rijk en het COA in een vergadering van de Landelijke Regie Tafel Migratie en Integratie, de nieuwe instroom- en bezettingprognoses. Daarbij wordt juist ook gekeken naar het hoge aantal statushouders in de opvang: mensen die in Nederland mogen blijven en moeten uitstromen naar een woning in Nederland. Door de problemen op de woningmarkt loopt dit minder snel, waardoor het COA langer huisvesting moet bieden aan deze groep mensen. Inmiddels is het aantal statushouders dat een plek op een COA locatie bezet houdt opgelopen tot 11.500, waarvan er 7.400 al langer dan de afgesproken termijn van 3 maanden wachten. Het COA hoopt dat gemeenten dit jaar nog mogelijkheden zien om deze groep, wellicht in tijdelijke woonvoorzieningen, te huisvesten.